LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i ressursøkonomi

Søknadsfrist: 03.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved UiT Norges arktisk universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig stilling som førsteamanuensis i ressursøkonomi. Stillingen er knyttet til Norges fiskerihøgskole (NFH) og forskningsgruppen for Miljø- og resussursøkomomi (MRØ)

NFH har omkring 130 ansatte fordelt på vitenskapelige stillinger og teknisk/administrative stillinger. Instituttet er en tverrfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har etablert forskningsmiljøer innen ressursforvaltning, ressursutnyttelse og bioteknologi, og styrker nå kapasiteten for havbruksrelatert forskning. Dette innebærer etablering av en ny forskningsgruppe for havbruk og miljø, samt styrking av eksisterende forskningsgrupper innen immunologi og vaksinologi, kystsoneplanlegging og forvaltning, genetikk og bioinformatikk, og utnyttelse av mikroalger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde (eller arbeidsområde)

Stillingsinnehaveren skal gjennom forskning, undervisning og veiledning bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse innen sentrale miljø- og ressursøkonomiske emner, inkludert havbruks- og fiskeriøkonomi.

Det forventes at stillingsinnehaveren skal bidra positivt i å bygge det akademiske fagmiljøet for miljø- og ressursøkonomi og å delta i undervisning og veiledning på alle nivå ved NFH.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Clair Armstrong:

eller, instituttleder Terje E. Martinussen:

Kvalifikasjoner

Du må være villig til å engasjere det i den pågående utviklingen av fagområdet og ved UiT som helhet.

I tillegg kreves det

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde (økonomi) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • solid vitenskapelig kompetanse innen feltet miljø- og naturressursøkonomi
 • dokumentert pedagogisk kompetanse
 • at du har gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper og er villig til lære deg norsk innen minimum to år

Det er en fordel om du også har

 • noe erfaring og kompetanse i formidling av grunnleggende økonomiske emner
 • erfaring i undervisning og veiledning
 • behersker norsk eller et annet skandinavisk språk

Vi vil legge vekt på søkers potensial for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer.

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuensis bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 %, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS