Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis (2 stk.) i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 01.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingene

Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis i rettsvitenskap. Arbeidsstedet er Tromsø.

Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Arbeidsoppgaver

Til stillingene ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgaver.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

De som tilsettes må være villige til bidra til søknader om ekstern finansiering og å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag, f. eks. i fakultetets forskergrupper, og for universitetet som helhet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stilling som førsteamanuensis kreves:  

 • cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet 
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Minst ett av arbeidene må gi en grundig behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede, samt delta i eksamensarbeid på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) innenfor fakultetets studieprogram, fortrinnsvis det 5-årige masterstudiets obligatoriske fag. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i.

Erfaring fra og interesse for tverrvitenskapelige prosjekter er en fordel.

De som tilsettes må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig, og være kvalifisert og motivert for å bidra til videreutvikling av forskning, formidling og utdanning ved fakultetet.

Språkkunnskaper - Søkere må beherske norsk, eller et annet skandivisk språk, og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Søkere må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningfaglig kompetanse og pedagogisk mappe se: Results nettside.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

 • Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer
 • Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Vi tilbyr

 • meget gode ordninger for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjon-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra brutto lønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner:
  • Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
  • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Navn og kontaktinformasjon på to til tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søkere kan levere arbeider (publiserte eller upubliserte) som man ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det presiseres at også de vitenskapelige arbeidene må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og at de skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se: Informasjon til søkere på stillinger ved UiT, hvor også retningslinjer for fordeling av arbeidstid og for FoU-termin finnes.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. Det vil dessuten bli lagt vekt på erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS