Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet - Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Søknadsfrist: 18.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Fagområdet for stillingen er samfunnsvitenskapelig.

Den som ansettes skal primært undervise, veilede og forske i tilknytning til et nytt tverrfaglig bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet. Studieprogrammet er utviklet i et tett samarbeide mellom fagmiljøene i byplanlegging og samfunnssikkerhet og er bygd opp av teknologiske og samfunnsvitenskapelige emner.

Da studieprogrammet er nytt innebærer stillingen å inngå i et tverrfaglig team for å utvikle og etablere det nye studieprogrammet. I tillegg til fagansvar for emner, undervisning og veiledning, forventes det at den som ansettes bidrar til å etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom fagmiljøene. Det forventes også at vedkommende inngår i forskning og formidling som er relevant for studieprogrammet.

Den som ansettes vil få et spesielt ansvar for utvikling av og undervisning i to nyopprettete emner i det nye bachelorprogrammet; forskningsdesign, risikoanalyser og konsekvensutredninger, og risikosamfunnet. Førsteamanuensis kan også bli knyttet opp til forskningsdesign- og metodeundervisningen på masternivå i samfunnssikkerhet.

Stillingsinnehaveren vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå, men skal også veilede på master- og doktorgradsnivå. Det vil også være forventet at den som ansettes bidrar til å utvikle, gjennomføre og formidle resultater fra forskningen, spesielt innenfor byplanlegging og samfunnssikkerhet. Det er videre forventet at vedkommende bidrar til å utvikle samarbeid med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Stillingen er knyttet til det samfunnsvitenskapelige miljøet innen samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og PhD-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring, samfunnssikkerhet og byplanlegging.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med samfunnsvitenskapelig doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor relevante risiko- og sikkerhetsrelaterte områder.

Du bør ha forsknings- og forelesningserfaring innenfor teoretiske og metodiske sider ved fagområdet samfunnssikkerhet innenfor et eller flere av områdene organisering av samfunnsikkerhetsarbeid, risikoanalyser/vurderinger og beredskapsarbeid. Det forventes videre at du har god kjennskap til vitenskapsteori, forskningsmetoder og konsekvensutredninger, samt interesse for og kapasitet til å sette deg inn i andre fagområder som bachelorprogrammet dekker.

Foruten vitenskapelige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på at du har interesse for og eventuelt erfaring fra utvikling og drift av emner og studieprogrammer på et universitets- eller høyskolenivå. Videre legges det vekt på at du er motivert for og trives med å arbeide i et spennende miljø på tvers av administrative og faglige grenser.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må være flytende i norsk, eller et annet skandinavisk språk, samt i engelsk, både muntlig og skriftlig.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering, samt interesse for populærvitenskaplig formidling
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøve-undervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS