Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i psykologi

Søknadsfrist: 28.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr følgende utdanninger: Barnevern - treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Sosialfag - toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå.


Høsten 2020 starter Psykologi - treårig bachelor. Instituttet har Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag 69 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Institutt for sosialfag søker Førsteamanuensis i psykologi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som førsteamanuensis i psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag med tiltredelse fra januar 2021. Instituttet har behov for å styrke staben for å sikre forskningsbasert undervisning i psykologi.

Stillingen knyttes hovedsakelig til undervisning og veiledning av studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt forskning og formidling innenfor relevante forskningsområder ved instituttet. Videre forventes den som ansettes å bidra til å utvikle samarbeid med arbeidslivet.

Instituttet startet høsten 2020 en bachelorgrad i psykologi som har en anvendt profil med fordypning i områdene arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi.

Den som ansattes vil bli gitt muligheter til å utvikle sin egen forskningsprofil og undervisningskompetanse. Instituttet søker å bygge opp og vedlikeholde et arbeidsmiljø hvor den enkelte blir gitt muligheter til utvikling og trivsel i samarbeid med instituttets øvrige ansatte.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Deler av studiene som det skal undervises i er tema- og/eller prosjektorientert, og førsteamanuensis i psykologi vil, i samarbeid med fagkolleger og andre faggrupper, delta i dette arbeidet, og ha et hovedansvar for å ivareta det psykologiske området. Den som ansettes må ut fra dette ha bred kunnskap innenfor det psykologiske fagområde samt beherske ulike pedagogiske arbeidsformer.

Ved nyansettelse blir det lagt vekt på at gruppen vitenskapelig ansatte samlet sett skal oppnå en bredest mulig kompetanse. Den enkelte søkers spesialområder vil derfor bli vurdert opp mot den samlede kompetanse ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i psykologi. Det stilles krav til samarbeidsevne, fleksibilitet og vilje til tverrfaglighet.

Det er ønskelig med minst tre års relevant arbeidserfaring. Klinisk psykologerfaring kan vektlegges.

Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse hvor det vektlegges hvordan egen kompetanse og erfaring med ulike undervisningsformer kan bidra til studentenes læring.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men søker må også kunne gi undervisning og veiledning på engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har

 • interesse for og kompetanse til å videreutvikle utdanning og forskning innenfor psykologi
 • evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • relevant psykologfaglig arbeidserfaring fra høyere utdanning eller praksisfeltet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 5183 3701, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen