Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i energiteknologi

Søknadsfrist: 31.07.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i energiteknologi.

Det økende behovet for bærekraftig energi, så vel som de miljømessige utfordringene knyttet til konvensjonell generering og utnyttelse av energi, krever økt innovasjon og personell med høy kompetanse på energisystemer. Dette vil medføre et globalt utdanningsbehov innenfor energisystemteknikk på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Utvikling av mer bærekraftig teknologi krever forskning og innovasjon for å oppnå energiproduksjon og -utnyttelse som er lett tilgjengelig, økonomisk konkurransedyktig og miljøvennlig. Ekspertise i flere disipliner er påkrevd for å løse de komplekse problemstillingene som energisystemteknikk adresserer.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen er:

 • undervise på alle nivåer ved instituttet innenfor temaene avanserte energiomformingsteknologier, anvendt termodynamikk, introduksjon til energisystemer, energi og miljø, varmekraftverk, energiøkonomi og -policy, geotermisk energigenerering og lagring av energi
 • utføre forskning og veiledning av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter innenfor energisystemteknikk.
 • bidra til forskningsbasert undervisning og prosjektutvikling i samarbeid med staben ved instituttet
 • delta i utvikling av forskning, utdanning og andre relevante akademiske aktiviteter ved instituttet

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP).

Energigruppen ved IEP er svært aktiv og internasjonalt anerkjent. Den er involvert i flere internasjonale og eksternfinansierte forskningsprosjekter og har et bredt nettverk. Energigrippen leder også det lokale initiativet «programområde for geotermisk energi», der hensikten er å utnytte kompetansepoolen og synergien mellom energisystemteknikk og i petroleumsteknologi. Energigruppen består pr i dag av en professor, en førsteamanuensis, tre postdoktorer og syv doktorgradsstudenter.

Energigruppen har som målsetting å utvikle transformative og innovative løsninger til energi- og miljøutfordringene ved å betrakte utfordringene i et systemperspektiv.

Hovedformålet med denne stillingen er å styrke undervisning og forskning innenfor energi ved IEP, med spesiell fokus på å oppnå eksternfinansiering fra relevante nasjonale og europeiske forskningsprogrammer.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor systemenergiteknikk, eller tilsvarende innenfor energiteknologi.

Vi er spesielt interessert i førsteamanuensis som er tidlig i sin karriere men som allerede har en merittliste innenfor lavutslippsenergiomforming – og produksjonssystemer, energisystemintegrasjon – og ytelsesanalyse, hydrogenproduksjon- og anvendelse, gassturbinbaserte systemer, karbonfangst og anvendelser, energisystemmodellering, energieffektivisering og energiøkonomi.

Siden kjerneaktiviteten ved IEP er innenfor petroleumsteknologi med fokus på boring, brønnkonstruksjon og produksjon av olje og gass, så vil kandidater som har kompetanse som kan bygge en bro mellom områdene ovenfor, og eksisterende forskning innenfor petroleumsteknologi, foretrekkes. Relevant kunnskap og erfaring innenfor energifeltet og miljø og korresponderende globale utfordringer slik som klimautfordringen vil telle positivt.

Det vil bli lagt vekt på at du har evne til å bidra til prosjektutvikling som fører til ekstern finansiering av prosjekter. Du bør dokumentere din merittliste knyttet til prosjektutvikling og søknadsskriving, deltagelse i eksternfinansierte prosjekter (som Forskningsrådet eller EU) og internasjonal samarbeidserfaring. Det vil også være en fordel om du har en kombinasjon av teoretisk og praktisk erfaring med energisystemteknikk i form av industrielt samarbeid.

Erfaring fra nasjonale og internasjonale vitenskapelig råd eller vitenskapelige vurderingskomiteer blir positivt vektlagt

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøve-undervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen