LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis UiT og overlege UNN HF i onkologi / palliasjon

Søknadsfrist: 16.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Kombinerte stillinger som professor/førsteamanuensis UiT og overlege UNN HF i onkologi/palliasjon

Om stillingene

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin er det ledig to faste stillinger som professor/førsteamanuensis i medisin, fagområde onkologi og onkologi/palliasjon. Stillingene kombineres med klinisk stilling som onkolog ved Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)/Helse Nord HF.

Stillingene er fordelt med 50 % vitenskapelig stilling ved UiT og 50 % stilling ved UNN. Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene.

Som ansatt både ved UiT og UNN vil du være et viktig bindeledd mellom fag/forskning, undervisning, studentveiledning og klinisk hverdag.

Arbeidsgivers ansvar avtales mellom klinikksjef og instituttleder iht. avtale om kombinerte stillinger mellom UNN og Helsefak.

Arbeidssted er UiT/UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om forskningsgruppen

Stillingene er tilknyttet fagenheten onkologi og Translasjonell Kreftforskningsgruppe. Forskningsgruppen har forskningsaktiviteter relatert til translasjonell og klinisk kreftforskning innen mange krefttyper som blant annet lunge-, prostata-, sarkom-, testikkel-, kolorektal- og brystkreft. Det benyttes både retrospektive og prospektive biobanker og et vidt spekter av analyser på cellefunksjon, DNA, RNA og proteinnivå. Det er også forskning relatert til senbivirkninger etter kreftbehandling og lindrende behandling (palliasjon). Det er både egeninitierte og aktiv deltagelse i nasjonale, internasjonale kliniske og translasjonelle multisenter kreftstudier.

Stillingenes arbeidsoppgaver

Begge stillingene innebærer undervisning innen kreftsykdommer på medisinstudiet og forskning til forskningsgruppens øvrige satsningsområder, samt veiledning og sensur. Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Helsefak ved behov, herunder også funksjon som mentor.

For stillingen i onkologi vil forskning i stor grad være knyttet til kliniske studier ved kreftavdelingen med hovedvekt på brystkreft og persontilpasset medisin.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Kvalifikasjoner

For begge stillingene kreves cand.med., doktorgrad, spesialistkompetanse i onkologi, klinisk erfaring, samt god erfaring med klinisk- og translasjonell kreftforskning.

For stillingen i palliasjon kreves i tillegg videreutdanning i palliasjon, og det er ønskelig med erfaring fra undervisning og fagutvikling innen palliasjon.

For stillingene kreves norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i medisin
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisin ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. Vi ber søker oppgi hvilken stilling det søkes på.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS