LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis innen fagområdet vert-patogen interaksjoner i fisk

Søknadsfrist: 01.08.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. 

Les mer om UiTs strategi mot 2030.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

 Om stillingen

Ved Norges fiskerihøgskole (NFH) er det ledig stilling som professor eller førsteamanuensis innen fagområdet vert-patogen interaksjoner i fisk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Fiskeimmunologi og vaksinologi (FIV).

FIV er anerkjent for sin forskning innen medfødt og adaptiv immunitet, samt utvikling av vaksiner til fisk. Med denne stillingen ønsker vi å utvide forskningsgruppen med en internasjonalt anerkjent, motivert forsker med spesialisering innenfor vert-patogen interaksjoner i fisk. Vår gruppe har tilgang til moderne forskningsinfrastruktur ved UiT, inkludert en kjernefasilitet for zebrafisk. Havbruksstasjonen i Tromsø er tilgjengelig for å utføre storskalaforsøk med laksefisk og andre arter.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må være villig til å starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. 

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Vi søker en kandidat som vil styrke og utvide forskningen på relevante temaer innen vert-patogen interaksjoner hos fisk med fokus på patogener. Det forventes at kandidaten aktivt og i samarbeid med gruppemedlemmene oppnår ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

Kandidaten vil bli tillagt undervisningsansvar innenfor studieprogrammet i Akvamedisin, samt veiledning på master- og doktorgradsnivå. Det må også påregnes undervisningsoppgaver i andre studieprogram ved NFH.

Kvalifikasjoner

Stillingen som professor krever

 • vitenskapelig nivå i henhold til etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stillingen som professor i vert-patogen-interaksjoner i fisk
 • dokumentert utdanningskompetanse på professornivå (les mer nedenfor)

For å få tildelt professorkompetanse må du kunne dokumentere betydelig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves for en doktorgrad. Du bør dokumentere akademisk aktivitet på høyt nivå de siste seks årene, som indikerer pågående aktivitet på professornivå. UiT følger også nasjonale retningslinjer vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for (studieretning) ved vurdering av professorkompetanse. Du finner retningslinjene her

Stillingen som førsteamanuensis krever

 • norsk doktorgrad i fiskepatogener/fiskeimmunologi/fiskesykdommer/ eller utenlandsk doktorgrad anerkjent som tilsvarende norsk doktorgrad innenfor disse temaene 
 • eller doktorgrad i virologi/bakteriologi/immunologi kombinert med postdoktor innen fiskepatogener
 • dokumentert pedagogisk kompetanse (les mer nedenfor)

For begge stillingene kreves i tillegg følgende:

 • Internasjonal anerkjennelse innen forskningsområdet.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner utover doktorgradsnivå.
 • Dokumentert kompetanse vert-patogen interaksjoner i fisk.
 • Dokumentert evne til å oppnå eksterne forskningsmidler.
 • Dokumentert gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk (se hvordan), der kvalifiserte søkere som mangler skandinaviske språkkunnskaper må være villige til å lære norsk innen tre år.
 • Personlig motivasjon og ambisjoner som driver deg til å engasjere deg i utviklingsarbeid innenfor ditt forskningsfelt, og for universitetet som helhet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

UiT vektlegger kollegialt samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre studieprogram.

For begge stillinger vil det i tillegg anses som en fordel hvis 

 • du er fiskehelsebiolog eller veterinær
 • du har kompetanse i norsk eller et skandinavisk språk (se krav)
 • utfyller pågående forskning i gruppen
 • god kunnskap om havbruksnæringen og helseutfordringer i oppdrettsfisk

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved 

 • a) søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 
 • b) øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe

De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå. Den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe. 

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom 

 • beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin 
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som normalt settes 5 % av til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det.

Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS