LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i vurdering av fiskebestander

Søknadsfrist: 16.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis/professor i vurdering av fiskebestander. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole og forskningsgruppen BRIDGE.

Norges fiskerihøgskole er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer innen ressursforvaltning og bioteknologi, og øker nå sin satsing på havbruksrelatert forskning. Dette omfatter etablering av en ny forskningsgruppe innen havbruk og miljø, samt styrking av eksisterende forskningsmiljøer innen genetikk, immunologi og vaksineutvikling, kystsoneplanlegging og forvaltning, samt utnyttelse av mikroalger.

BRIDGE er en tverrfaglig gruppe som omfatter fagdisipliner som fiskeribiologi, marin økologi, og samfunnsfaglige tilnærminger til forskning innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning og økosystem basert fiskeri forvaltning.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde/arbeidsområde

Stillingen vil bidra til å styrke vår kompetanse innen vurdering av fiskebestander, og er tilknyttet forskningsgruppen BRIDGE. Den aktuelle kandidaten vil inngå i tverrfaglig samarbeide om forskning og undervisning med utgangspunkt i denne kompetansen. Stillingen forventes å gi fornyelse og økt aktivitet innen forskning på enkelt- og flerbestandsmodellering, evaluering av høstingsstrategier (MSE), og hydroakustikk.

Stillingen vil tillegges ansvar for å bygge opp nye og støtte eksisterende kurstilbud innenfor bestandsberegning og modellering, samt biologiske aspekter av en økosystemtilnærming til fiskeriforvaltning. Det forventes at den som ansettes samarbeider om forskning og utdanning med relevante nasjonale og internasjonale forsknings- og forvaltningsinstitusjoner, herunder når det gjelder vitenskapelig rådgivning til forvaltningen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat som er ambisiøs med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Det kreves i tillegg

 • doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad på aktuelt forskningsområde/ arbeidsområde
 • kunnskap om bestandsmodellering og bestandsdynamikk
 • erfaring med bestandsmodellering
 • språkferdigheter: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Det er et vilkår for stillingen at kandidaten lærer seg norsk innen to år

Det er ønskelig om søkere i tillegg kan dokumentere erfaring innenfor flere eller alle av følgende områder:

 • Flerbestandsmodeller (f.eks. GADGET)
 • Økosystemmodeller (f.eks. Ecopath og EwE)
 • Statistisk modellering
 • Erfaring med Management Strategy Evaluation (MSE)
 • Programmering i R og/eller andre programmeringsspråk
 • Bruk av hydroakustisk informasjon, herunder bruk av relevant moderne programvare (f.eks. EchoView og LSSS)
 • Planlegging og utførelse av tokt
 • Bestandsestimering i ICES eller annen internasjonal organisasjon med ansvar for bestandsrådgivning og/eller erfaring med bestandsrådgivning i en nasjonal kontekst
 • Analyse og rådgivning for mindre dataintensive (datapoor) bestander
 • Ekstern finansiering
 • Populærvitenskapelig kommunikasjon og faglig formidling
 • Kvalifikasjoner utover pedagogisk basiskompetanse og erfaringer knyttet til studentaktive læringsformer

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

For stilling som professor kreves

 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i på fagområdet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer.

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved

a) søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom

 • beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet
 • alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. For stilling som professor må tilleggskravene til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 %, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS