LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Innstegsstilling som førsteamanuensis eller postdoktor i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 05.01.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studenter og 2 000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøgskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (Ph.D.). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Per i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet. Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig innstegsstilling som førsteamanuensis/postdoktor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Stillingen er ledig fra 01.01.2022. Vi vurderer kandidater innenfor arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi.

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter, forske og formidle forskningsresultater. Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Stillingen vil være knyttet til Synapse Lab, en forskningsgruppe dedikert til å bruke storskala felteksperimenter til å teste ut intervensjoner som kan bidra til å gi mennesker bedre muligheter til å lykkes med utdanning og arbeid. Spesielt er gruppen opptatt av tiltak som bidrar til å øke innsats, motivasjon og opplevelse av mestring i utdanningsløpet og på arbeidsplassen. Den involverer Det helsevitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Handelshøgskolen, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans ved Universitetet i Stavanger (uis.no).

Innstegsvilkår

Førsteamanuensis på innstegsvilkår ansettes for en åremålsperiode på sju år med mål om kvalifisere seg for fast ansettelse som professor. Postdoktor ansettes for en åremålsperiode på sju år med mål om å kvalifisere seg for fast ansettelse som professor eller førsteamanuensis.

Det vil bli foretatt en midtsveisevaluering etter en treårsperiode og sluttevaluering innen åremålsperiodens utløp. Kvalifikasjonskrav for fast ansettelse fremgår av "Criteria and Evidence for Recommendation Regarding Tenure" gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis. Tilbud om fast ansettelse gis på bakgrunn av sluttevalueringen, og krever at kvalifikasjonskravene er oppnådd i åremålsperioden.

Ansettelse på innstegsvilkår foretas i samsvar med Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Det er en forutsetning for ansettelse på innstegsvilkår at det ikke har gått mer enn fem år siden du disputerte for doktorgraden, det gis tillegg for permisjon tilknyttet fødsel eller adopsjon. Ansettelse som postdoktor på innstegsvilkår forutsetter at du ikke har vært ansatt i mer enn ett år i ordinær postdoktorstilling i Norge eller ved en utenlandsk institusjon.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha omfattende kunnskap om og erfaring med alle stadier i et randomisert kontrollert forsøk: forskningsdesign, intervensjonsutvikling, datainnsamling, intervensjonsimplementering, dataanalyse og forskningsformidling. Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges. Den som ansettes må ha doktorgrad innen samfunnsøkonomi, helst av nyere dato.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å involvere og engasjere studenter i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • en sterk forskningsbakgrunn, formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre/bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv og erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk, samt evne til å bygge nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr

 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • Fra lønnenlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 650 000-720 000 eller kode1352, postdoktor kr. 600 000-660 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien, tlf: +47 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Dersom du kan dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning må dette fremgå av søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting. Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordandine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2, 3.1 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS