LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i samfunn og vegtransport

Søknadsfrist: 01.06.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Blir du vår neste kollega med kompetanse og interesse for samfunnsforskning?

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen, studiested Stjørdal har vi ledig fast stilling som førsteamanuensis i samfunn og vegtransport med et særlig fokus på mobilitet og sikkerhet i vegtransportsektoren.

Vi søker etter en engasjert kollega med samfunnsvitenskapelig kompetanse som har lyst til å bidra til et samfunnsområde i rask utvikling. Vegtransportsektoren er i endring og vi ønsker oss en kollega som er interessert i å bidra med undervisning og forsking om samspillet mellom samfunn, vegtransport og ny teknologi. Vi ønsker søkere som kan bidra til å styrke internasjonal og tverrfaglig forsking, faglig formidling og nettverksbygging på fagfeltet. Aktuelle forskningsområder kan blant annet være samfunnsendringer og teknologisk utvikling av transportsektoren, juridiske og politiske problemstillinger, kulturelle forskjeller og trafikksikkerhet eller samfunnsomstillinger for bærekraftig mobilitet.

Stillingen inngår i Faggruppe Trafikk ved Handelshøgskolen, som primært har studier relatert til trafikklærerprofesjonen og yrkessjåførutdanning. Faggruppen har ansatte med faglig bakgrunn blant annen innen pedagogikk, psykologi, ledelse, jus og ingeniørvitenskap, samt profesjonskunnskap tilknyttet våre studier. Stillingen forutsetter et faglig samarbeid på tvers av de ulike disiplinene som er relevant for vegtransport.

Den som ansettes forventes å ha et aktivt samarbeid med det øvrige transport- og sikkerhetsmiljøet ved Handelshøgskolens faggrupper i Bodø.

De som er kvalifisert for professorstilling vil kunne søke opprykk umiddelbart etter ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke og videreutvikle faggruppens studieprogram
 • Undervisnings-, veilednings- og utviklingsoppgaver på relevante utdanninger innen trafikk- og transportområdet samt andre utdanninger på bachelor og masternivå avhengig av din kompetanse
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen trafikk- og transportområdet, samt formidling
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet sammen med det øvrige kollegiet
 • Fagligadministrative oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker primært søkere med doktorgrad innen et samfunnsvitenskapelig fagområde.

Relevante fagområder kan være samfunnsplanlegging, statsvitenskap, sosiologi, samfunnsanalyse, geografi, økonomi eller andre samfunnsvitenskapelige fagområder som er relevant for analyse av mobilitet og sikkerhet i vegtransportsektoren. Doktorgraden eller annet forskningsarbeid bør omfatte tema som er relevant for stillingen.

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Vi ønsker primært søkere med god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke fyller språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere:

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og evt. prøveforelesning eller annen presentasjon.

I tillegg til kvalifikasjonskravene vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå
 • Annen relevant yrkespraksis
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Lønn etter avtale, kode 1011 som førsteamanuensis. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Tverrfaglig, utviklingsorientert og kollegialt miljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.06.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30178349

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS