LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / Førsteamanuensis i pedagogikk / didaktikk

Søknadsfrist: 28.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Studieavdelingen har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studieavdelingen er avhengig av et godt samspill med de enkelte fakultetene. Studieavdelingen har også ansvar for tiltak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse gjennom opplæring og dokumentasjon av erfaring innenfor undervisning, veiledning og studieprogramarbeid.

Vil du være med å styrke universitetets innsats innenfor utdanningsfaglig kompetanse og universitetspedagogikk?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Studieavdelingen er det ledig fast 100 % stilling som professor eller førsteamanuensis i pedagogikk/didaktikk. Stillingen er knyttet til arbeidet med å utvikle og tilby en kursportefølje innenfor utdanningsfaglige emner ved Nord universitet. Stillingen skal i samspill med andre ved universitetet, inkludert Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT), ha ansvar for å utvikle og gjennomføre interne kurs som skal sikre nødvendig utdanningsfaglig kompetanse for fagpersonalet ved universitetet. Siden stillingen er en felles ressurs for hele universitetet, knyttes den organisatorisk til Studieavdelingen med prorektor for utdanning som nærmeste leder. Stillingen skal ha arbeidssted Bodø.

Den som ansettes skal bidra aktivt til undervisning og FoU innen pedagogikk og didaktikk knyttet til universitetets utvikling av egen utdanningsfaglige kompetanse. Utvikling og gjennomføring av kurs med undervisning og veiledning av kursdeltakerne inngår som en viktig del av stillingen. Den som ansettes skal bidra med forskning innenfor pedagogikk og didaktikk innen høyere utdanning. Stillingen omfatter også ledelse av universitetets universitetspedagogiske nettverk. Dersom det på grunn av manglende søketilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert professor eller førsteamanuensis, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i utdanningsfaglige kurs
 • Arbeide med videreutvikling av det universitetspedagogiske fagområdet, herunder utvikling av universitetets kursportefølje på området
 • Lede universitetets universitetspedagogiske nettverk
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen pedagogikk og didaktikk i utdanning på universitetsnivå
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler til utdannings- og forskningsprosjekter
 • Kunne bidra i strategisk arbeid med utvikling av universitetets utdanningsfaglige kompetansegrunnlag

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse som professor kreves professorkompetanse innenfor relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillinga. Utover de grunnleggende ferdighetene innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller
 • tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på
 • tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Felles for alle stillingene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk)
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med kursdeltakere og kolleger
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer
 • Vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 28.02.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Minimum to referanser

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 28.02.2021

Ref.nr. 30098925

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS