LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i sykepleie

Søknadsfrist: 08.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren? Vi har ledig stilling som Førsteamanuensis i sykepleie

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet våre masterprogram i klinisk sykepleie og master i spesialsykepleie med kontorsted ved cmpus Bodø. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Det kan bli aktuelt med arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det søkes etter førsteamanuensis i sykepleie, fortrinnsvis innen fagområdet sykepleie innen palliasjon og kreftrelaterte tema. Den som ansettes må i tillegg ha god kunnskap om omsorgsfilosofi og sykepleievitenskap. Vår master i spesialsykepleie skal starte et større arbeid knyttet til nye Rethos, det er derfor ønskelig at den som ansettes har erfaring med utdanningsutvikling og studentaktive undervisningsmetoder. Klinisk erfaring fra kreftomsorg og -behandling anses som en fordel. Den som ansettes må kunne undervise i sykepleierelaterte tema rettet mot flere målgrupper og utdanningsnivåer.

Det er ønskelig med erfaring fra forsknings- og fagutviklingsarbeid innenfor fagområdet sykepleie. Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Den som ansettes må kunne forske på tema som er relevant for utøvelse av sykepleie/spesialsykepleie innen palliasjon og kreftomsorg.

Undervisning og veiledning av studenter vil hovedsakelig være tilknyttet masterprogrammene, men det kan også bli aktuelt å bidra inn i bachelor sykepleie. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier inngår i arbeidet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å øke vitenskapelig kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen utdanningens fagområde
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler i forskningsprosjekter
 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning, veiledning og praksisoppfølging av studenter
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Bidra i strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Relevant klinisk erfaring, med minst 3 årig helsefaglig grunnutdanning

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publikasjonsliste
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist: 7.3.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS