LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist: 30.01.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen har vi ledig 1-2 stillinger som førsteamanuensis i markedsføring. Som ansatt vil du inngå i et ambisiøst nasjonalt/internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø ved faggruppen Markedsføring, organisasjon og ledelse (MOL). Du får jobbe med forskning, undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi ønsker fortrinnsvis at stillingen har kontorsted Bodø, men lokalisering ved et av våre andre studiesteder kan vurderes.

Vi ønsker at de som ansettes bidrar inn i forskningsgruppene «Opplevelsesøkonomi og innovasjon» (MMIE) og «Internasjonal handel og marked» (IBM). Det arrangeres jevnlig forskningsseminarer.

Aktuelle forskningstema er internasjonal handel og markedsføring, opplevelsesmarkedsføring, merkevarebygging, forbrukerforskning, digitale markeder og virtuelt forbruk, nye/»emerging» markeder, bærekraftig markedsføring og demarketing, markeds- og eksportstrategi og kundeverdi. Eksempler på tilnærminger innenfor forskningsgruppen IBM er internasjonal handel med matvarer, markedsadgang, industrielle markeder og forretningsrelasjoner, turismemarkedsføring, utvikling av bærekraftige markeder og nordisk merkevarebygging. Tilnærminger i forskningsgruppen MMIE er opplevelsesdesign, kundeopplevelser, demarketing, markedsdrevet innovasjon og samskaping av verdi – ofte ut fra sosiokulturelle perspektiver som praksis forskning og consumer culture theory (CCT). Både MMIE og IBM er opptatt av aktuelle næringer i nordområdene (f eks turisme og havbruk/fisk), som er et satsningsområde både for Nord Universitet og norske myndigheter.

Den som ansettes må forvente å bidra på flere undervisningsområder, f.eks. markedsføringsledelse, globalisering, forbrukeratferd, digital markedsføring, internasjonal handel og markedsføring, markedsstrategi, markedsundersøkelser, bærekraft eller merkevarebygging.

Handelshøgskolen har aktiviteter ved studiestedene Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Som ansatte har vi ett kontorsted, men vi bidrar også med undervisning på øvrige studiesteder, både fysisk og digitalt.

De som er kvalifisert for professorstilling vil kunne søke opprykk umiddelbart etter ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning
 • Utvikle eksisterende og nye studieprogram
 • Forskning og publisering på høyt internasjonalt nivå
 • Utvikle forskningsnettverk
 • Initiere eksternfinansierte prosjekter
 • Bidra til utvikling av forskningsområdet
 • Bygge nettverk med næringsliv og samfunn både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Dokumentert forskningserfaring på internasjonalt nivå innen fagområdet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring med undervisning og veiledning i markedsføring
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høgskole, universitet eller lignende institusjoner
 • Interesser og ferdigheter innen digital undervisning og studentaktiv læringspedagogikk
 • Forskningsprosjekter innen markedsføring, knyttet til de angitte forskningsområdene
 • Internasjonale publikasjoner de siste fem årene
 • Nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • Personlige egenskaper og motivasjon for å bidra til et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faglige spørsmål, faggruppeleder Frank Lindberg, e-post: [email protected], tlf. 907 97 533
 • Administrative spørsmål, kontorsjef Ellen Abelgård, e-post: [email protected], tlf. 755 17668,

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.01.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30156938

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS