LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i finans

Søknadsfrist: 10.01.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen har vi ledig fast stilling som førsteamanuensis i finans for talentfulle søkere i fagområdet. Alle felt innen finans vil bli vurdert. Kandidater med sterk bakgrunn innen nærliggende fagfelt som for eksempel økonomisk teori, statistikk, økonometri eller matematikk, som har potensial for forskning hvor disse feltene anvendes på finansielle tema, oppfordres også til å søke. Vi ønsker søkere med en sterk forskningsprofil. Som ansatt vil du bli oppfordret til å utvikle en forskningsagenda som bidrar til fagmiljøets langsiktige utvikling. Stillingen vil innebære en konkurransedyktig undervisningsbelastning, som også inkluderer veiledning av studenter på alle nivå samt administrative oppgaver. Ansatte ved Nord universitet forventes å være fremragende forskere, forelesere ogveiledere og tilbys mulighet til å delta i utviklingsprogram.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • Forskning gjennom publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter på høyt nivå (ABS-nivå 2-4*, NSD-nivå 1 og 2), og søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekt.
 • Undervisning og veiledning innenfor fagområdene finansiering og investering på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Undervisning på bachelornivå gis primært på norsk, forøvrig undervises i stor grad på engelsk.
 • Bidra til utviklingen av Handelshøgskolen Nord sitt fagmiljø generelt, og spesielt til utviklingen av studie- og emneportefølje innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men samarbeid på tvers av studiestedene er viktig og det vil kunne være aktuelt å bidra også ved de øvrige studiestedene, dvs. Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning, se mer informasjon på våre nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk. Det vil være en fordel også å beherske norsk (ev. skandinavisk språk).

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.

Andre punkter som også kan vektelegges ved rangering av kvalifiserte søkere:

 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • Relevante praksis-orienterte kvalifikasjoner som for eksempel Certified Fiancial Analyst (CFA)
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om faglig innhold i stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål rundt ansettelsesprosess:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.01.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30134259

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS