Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen fagområdet radiografi

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign har ledige stillinger som Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen fagområdet radiografi

Om stillingen

Har du et brennende engasjement for utdanning av radiografer og ønsker å bidra i et hardtarbeidende fagmiljø som brenner for det samme? Da bør du søke her. Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap lyses det ut to faste stillinger på inntil 100 % hver som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet radiografi.

Stillingene har tiltredelsesdato snarest eller etter avtale.

Stillingene er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder Bente Monica Aakre. Stillingene vil primært ha sitt daglige virke i faggruppen radiografi og biomedisinske fag. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

For tiden er faggruppen ansvarlig for bachelor i radiografi, studieretningen Stråling i diagnostikk og behandling i Master i klinisk helsearbeid, gjennomføring av aktuelle etter- og videreutdanninger relevant for radiografer, samt oppgaver knyttet til fakultetets doktorgradsprogram. I tillegg jobber faggruppen aktivt mot forskningsstrategiske mål. Forskningsprosjektene faggruppen satser på har til felles at de ligger i grensesnittet mellom tjenesteutvikling, teknologiutvikling og profesjonsutvikling, alt vinklet utfra radiografutdanningens fokusområder i kombinasjon med kompetansen til aktuelle fagpersoner i faggruppen.

Vi søker fagpersoner som kan bidra konstruktivt i videreutvikling av vårt forsknings- og undervisningsmiljø innenfor radiografi. Arbeidsoppgavene er undervisning, veiledning, utviklingsarbeid, forskning og formidling. Undervisning og veiledning foregår på bachelor-, master- og PhD-nivå, men med særlig vekt på bachelor i radiografi, herunder inngår oppfølging i klinisk praksis over hele praksisfeltet som benyttes i utdanningen og vil medføre noe reising. I tillegg utgjør studieretningen Stråling i diagnostikk og behandling i Master i klinisk helsearbeid en sentral del av faggruppens undervisnings- og veiledningsoppgaver. Avhengig av kompetansen og motivasjon hos aktuelle søkere kan også lederoppgaver i form av rollen som faggruppeleder være aktuelt. Det bes om at søker angir særskilt om dette er aktuelt.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag, eller annen relevant bachelorutdanning, med relevant tilleggsutdanning på masternivå og klinisk relevant erfaring. Søkere med profesjonsutdanning som radiograf vil bli prioritert. Erfaring fra MR eller stråleterapi er særlig interessant. Det er ønskelig med søkere med doktorgrad eller tilsvarende fordypning som tilfredsstiller kravene for å bli tilkjent førstekompetanse. Erfaring fra praksisrettet forskning relevant for temaområdene berettigelse, optimalisering og/eller radiografers kompetanse vil bli vektlagt.

Av personlige egenskaper søker vi dedikerte fagpersoner som trives med å jobbe i team, er opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet, har høy arbeidskapasitet, tåler perioder med høyt tempo og raske omstillinger. Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningsspråket primært er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Det forutsettes også at den som ansettes kan anvende engelsk som arbeidsspråk (både muntlig og skriftlig) når dette er aktuelt.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen berettigelse, optimalisering og/eller radiografers kompetanse.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen MR eller stråleterapi.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS