LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor innen utdanningsledelse i universitets- og høgskolesektoren

Søknadsfrist: 01.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen. Les mer om UiTs strategi mot 2030.

Universitetsbiblioteket (UB) er en faglig støtteenhet som gjennom sine tjenester skal bidra til utvikling av universitetets kjerneoppgaver. UB er organisert i tre avdelinger: Avdeling for samlinger, Avdeling for publikumstjenester og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke utdanningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Sentral målgruppe for Result er ansatte ved institusjonen. Dette inkluderer både undervisere og ledere i ulike posisjoner. Result tilbyr forskjellige utviklingsprogram og andre typer kompetansefremmende tiltak for denne målgruppen. For mer informasjon om organisasjonen, se: https://uit.no/ub 

Result har for tiden 17 ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger. Arbeidssted er campus Tromsø, men oppdrag på UiT sine andre studiesteder må påregnes.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten førsteamanuensis eller førstelektor med faglig fokus på utdanningsledelse, utdanningskvalitet og undervisningskvalitet i universitets- og høgskolesektoren. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen på sentret.

Hovedarbeidssted for stillingen er lagt til Tromsø, men arbeid ved UiT sine andre studiesteder må påregnes. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde og faglige profil

Stillingen profil er noe åpen med hensyn til faglig fordypning. Søkerens profil og interesseområder vil tas hensyn til med tanke på hvor tyngdepunkt for stillingens innhold vil ligge. For tiden har UiT et søkelys på styring, ledelse og administrering av studieprogrammer, og arbeid med studieprogramledelse inngår derfor som et område for stillingen. Utrednings-, analyse-, og evalueringsarbeid knyttet til utdannings og utdanningsledelse kan også en inngå i stillingen arbeidsoppgaver. Det åpnes også for en pedagogisk inngang til utdanningskvalitet, der ulike sider ved undervisning og læring i høyere utdanning er i fokus. Tema som har med utvikling, planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering av undervisning og læring i høyere utdanning vil her kunne inngå som en del av stillingens arbeidsområde.

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak innen utdanningsledelse, med innretning mot utdanningskvalitet i høyere utdanning. Her ligger særlig et ansvar for kompetanseutvikling for studieprogramledere.
 • Bidra inn i øvrige kompetanseutviklingstiltak som Result gjennomfører, innenfor det utdanningsfaglige området.
 • Bistå i analyse- og utredningsarbeid knyttet til UiT og sektorens systemer for utdanningsledelse, med et særlig blikk på innvirkningen slike systemer har for undervisning, læring og utdanningskvalitet.
 • Bistå på alle nivå ved UiT med støtte i utvikling av områder knyttet til utdanningskvalitet. Her inngår mellom annet tematikk som utdanningsledelse, åpen utdanning, læringsdesign, fleksibel utdanning, digitalisering og arbeidslivsrelevans.
 • Bistå fagmiljøer med støtte til søknader om finansering av tiltak og prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvalitet i emner og studieprogrammer.

Sektoren har gjennom de siste tiårene ekspandert kraftig og vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om den, spesielt om norske institusjonelle forhold. Result er særlig opptatt av forskning og utviklingsarbeid rettet mot utdanningskvalitet. Det kan handle om alt fra hvordan utdanninger best kan styres, ledes og organiseres, til design for god undervisning og læring. Også utdanningspolitiske og institusjonelle rammevilkår er temaområder Result er opptatt av. Alle disse inngangene kan være relevante tematiske områder for stillingen. 

Stillingens forsknings- og utviklingsoppgaver vil være rettet inn mot følgende områder:

 • Forskning og utviklingsarbeid rettet mot ledelse, organisering og styring på institusjonsnivået for universitets- og høyskolesektoren, og betydningen disse aspektene har for undervisnings- og læringskvalitet.
 • Forskning og utviklingsarbeid rettet inn mot kvalitetsutvikling, på institusjonsnivå og sektoren ellers, med særlig søkelys på arbeid med undervisnings- og læringskvalitet.
 • Forskning og utviklingsarbeid rettet mot nasjonal og internasjonal politikkutforming i universitets- og høgskolesektoren.
 • Forskning på akademia som arbeidsted, med særlig søkelys på rammevilkår for arbeid med undervisning og læring.
 • Forskning på ulike sider ved undervisning og læring i høyere utdanning.

Det er særlig sammenhengene mellom disse områdene og betydningen det har for undervisning, læring og utdanningskvalitet som vektlegges, og som FoU-arbeidet i stillingen skal rettes mot. Førsteamanuensis vil ordinært ha 50 % tid av sin arbeidstid avsatt til forskning, og førstelektor 30 %.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Bibliotekdirektør Johanne Raade

 • E-post: johanne.raade@uit.no
 • Telefon: +47 77 64 51 21

eller instituttleder Øystein Lund

 • E-post: oystein.lund@uit.no
 • Telefon: +47 77 64 56 21

Kvalifikasjoner

Siden forskningsområdet er mangfoldig, og med flere innganger rent tematisk, så vil ulike faglige disiplinære bakgrunner være relevant (statsvitenskap, sosiologi, pedagogikk osv.), men samfunnsvitenskapelige disiplinområder vil bli foretrukket. Søkere med annen fagbakgrunn som også har erfaring med FoU-arbeid innen sektoren vil også være relevant. 

For begge stillingsbetegnelsene kreves

 • interesse for forskning- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) med universitets- og høgskolesektoren som empirisk nedslagsfelt
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt under)
 • personlige egenskaper som gjør at du er motivert og villig til å engasjere seg i FoU-arbeid innen relevante fagfelt for Result og for universitetet som helhet
 • at søker behersker norsk eller et annet skandinavisk språk flytende siden kurs og annen undervisning foregår på norsk
 • at søker behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Det vil bli betraktet som en fordel å i tillegg ha erfaring med forskning på universitets- og høgskolesektoren.

For stilling som førsteamanuensis kreves også

 • norsk doktorgrad på omtalte fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For stilling som førstelektor kreves også

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet (vektlegges)

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres som følger:

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søknaden skal inneholde

 • hvilken stillingsbetegnelse søknaden gjelder
 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011 og førstelektor etter kode 1198. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og førstelektorer inntil 30 % til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Normalt avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS