Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitets

Førsteamanuensis / universitetslektor tilknyttet paramedisinstudiet

Søknadsfrist: 31.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin.

Institutt for klinisk medisin har som mål å være internasjonalt ledende innen forskning og undervisning i de medisinske fagene som instituttet omfatter. Instituttet har som ett av tre institutt ansvar for profesjonsstudiet i medisin, masterstudiet i telemedisin og e-helse, videreutdanning for leger og i Det helsevitenskapelige fakultets ph.d.-program, samt nyopprettet bachelorstudiet i paramedisin.

Stillingen blir tilknyttet Akuttmedisinsk-anestesiologisk forskningsgruppe ved IKM, som er engasjert i et bredt spektrum av forskningsprosjekter innen anestesi, intensivmedisin, akuttmedisin og smertebehandling.

Kontakt

Kontaktpersoner for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven tillagt stillingen er undervisning i ambulanserelaterte og medisinske fag på paramedisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Den som tilsettes vil bli årsansvarlig for tredje studieår på paramedisinstudiet. Studiet er fortsatt under oppbygging, og den som tilsettes vil også bli involvert i annet utviklingsarbeid knyttet til programmet.

Kompetansekrav

For stillingen kreves høyere grads eksamen eller tilsvarende på mastergradsnivå innen helsefag.

Den som tilsettes må ha relevant erfaring fra klinisk arbeid, som for eksempel ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak og legevakt. Også annen klinisk arbeidserfaring og undervisning tillegges vekt.

Søkeren bør beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er spesielt ønskelig med motivasjon og kvalifikasjoner i å delta under utvikling og oppstart av det nye paramedisinstudiet. Dokumentert evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig, samt å ha gode samarbeidsevner vil derfor bli vektlagt. Særlig viktig vil det være å skape gode relasjoner til praksisstedene som programmet samarbeider med. Det kreves sterk motivasjon, arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet for å delta i oppbyggingen av et spennende og framtidsrettet studium som vi tror vil få stor betydning for morgendagens helsevesen.

For stilling som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

For tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

  • Selvstendig forskning utover doktorgrad
  • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
  • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved: a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte.

Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

  • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
  • universitetslektor: 80 % til undervisning og 20 % til forskning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Da studiet er i en oppbyggingsfase må det forventes å måtte bruke en større andel av stillingen som førsteamanuensis til undervisning.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
  • Vitnemål og attester alle grader (original språk og oversatt)
  • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
  • liste over evt. vitenskapelige arbeider

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen