Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i automasjon, elektronikk eller datateknologi

Søknadsfrist: 24.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP) er det ledig en vitenskapelig stilling innen fagområdet elektronikk eller datateknologi. IAP har omlag 20 vitenskapelig ansatte og 250 studenter fordelt på ingeniørstudiene automasjon, droneteknologi, prosess- og gassteknologi, bygg/VVS og forkurs til ingeniørutdanning. Instituttet er også involvert i masterprogrammer ved andre institutter. IAP er ett av fem institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Instituttet holder til i nye, flotte lokaler i Teknologibygget på UiT campus Tromsø.

Stillingen er tilknyttet faggruppe for automasjon som har 6 vitenskapelig ansatte. Faggruppen har også tett samarbeid med universitetets laboratorieingeniører. Instituttets ansatte og studenter disponerer egne laboratorier for sterkstrøm, elektronikkproduksjon, automasjon, prototyping mm, og laboratoriene er rikelig utstyrt for praktisk undervisning og prosjektarbeid.

Stillingens arbeidsområde

Stillingens arbeidsoppgaver er undervisning og faglig utvikling relatert til innebygde systemer og maskinnær programmering, hovedsakelig for ingeniørstudiene automasjon og droneteknologi.

Den som tilsettes får i første omgang ansvar for emnene «programmering med mikrokontroller» og «embedded systems». Det må også påregnes andre undervisningsoppgaver innenfor søkerens kompetanseområde. Veiledning av studenter inngår i stillingen. Nettbasert undervisning kan bli aktuelt.

Det forventes at den som tilsettes bidrar med prosjektsøknader og deltar i FoU-prosjekter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For denne stilllingen krever vi følgende kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad eller mastergrad i elektronikk, mekatronikk, datateknologi, kybernetikk eller anvendt fysikk
 • Gode norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk, og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Automasjonsstudiet skal være yrkesrelevant og faglig oppdatert. Studiet har stort innslag av praktiske undervisningsmetoder med laboratoriearbeid og studentprosjekter, og studentene følges tett opp av fagmiljøet. Den som tilsettes skal også bidra til å styrke instituttets prosjektportefølje. Den som tilsettes bør derfor ha:

 • Erfaringer med å utvikle og lage egen elektronikk, bygging av automatiserte systemer og praktisk bruk av digitale komponenter
 • Erfaring som underviser. Erfaring med praktiske undervisningsmetoder vil være en fordel
 • Erfaring og suksess med prosjektsøknader og eksternt finansierte prosjekter. Dette skal vektlegges i tilsettingen
 • Industrierfaring vil være en fordel

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Den rette kandidaten er:

 • Trygg i underviserrollen og har gode kommunikasjonsevner
 • Positiv og hjelpsom både overfor studenter, kolleger og ledelse
 • Initiativrik i forhold til egne forskningssøknader og utviklingsoppgaver
 • Ansvarsfull og påtar seg gjerne nye arbeidsoppgaver
 • I stand til å fullføre sine prosjekter ryddig og effektivt
 • God til å formulere seg skriftlig, både på norsk og engelskÅåpen for endringer og forbedringer for seg selv og for organisasjonen

Vi ber søkeren om å kommentere egne kvalifikasjoner og personlige egnethet i forhold til punktene ovenfor, i sin søknad.

Det generelle kravet for stilling som førsteamanuensis er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Det generelle kravet for stilling som førstelektor er:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Det generelle kravet for stilling som universitetslektor er:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning over oppgitt tema.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen