LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

20 % stilling som universitetslektor II / førsteamanuensis II i medisin (urologi)

Søknadsfrist: 04.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin er det en ledig 20 % bistilling som universitetslektor II / førsteamanuensis II i medisin, fagområdet urologi. Bistillingen gjelder for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse.

Stillingen må kombineres med klinisk hovedstilling som overlege eller LIS-3 ved Urologisk avdeling på UNN HF og forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Den som ansettes vil inngå i fagenheten urologi og forskningsgruppen gastrokirurgi.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen innebærer undervisnings- og forskningsoppgaver, samt veiledning og sensur.Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved behov, herunder også funksjon som Profkom-mentor. Andre administrative oppgaver kan bli lagt til bistillingen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om bistillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen universitetslektor II kreves medisinsk embetseksamen, samt klinisk erfaring fra urologisk avdeling med gruppe-I-tjeneste. Undervisningserfaring er ønskelig.

For stillingen førsteamanuensis II kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Søker må også beherske engelsk godt.Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitt, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Kompetansen kan dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidsomfanget i bistillingen utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon. Det forventes at den ansatte engasjerer seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
  • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
  • Attester
  • Evt. dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
  • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS