LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor i sykepleie

Søknadsfrist: 08.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis eller universitetslektor i sykepleie ved bachelorprogrammet i sykepleie. Arbeidssted er UiT i Harstad.

Tiltredelse etter avtale. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Det kan bli aktuelt å tilsette flere i faste stillinger dersom det melder seg kvalifiserte søkere, gitt dekning i studieprogrammets budsjett.

Det kan bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelærer dersom det ikke melder seg andre kvalifiserte søkere.

Stillingens tilhørighet

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse fagområdene. Instituttet har nærmere 250 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper. Mer informasjon om IHO kan du finne her.

Bachelorprogrammet i sykepleie ved studiested Harstad er en av fem bachelorutdanninger ved IHO. Bachelorprogrammet i Harstad tilbyr fulltidsutdanning (3 år) og deltidsutdanning (4 år). Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø med ca. 20 ansatte med sykepleiefaglig bakgrunn. Noen har vært ansatt ved utdanningen over flere år, og en del er nye ansatte hos oss.

Stillingens arbeidsoppgaver

Du skal arbeide med:

 • å undervise og veilede studenter i praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • å utarbeide eksamensoppgaver / sensurere besvarelser
 • å planlegge og utvikle sykepleierutdanningens studieprogram
 • forsknings- og utviklingsarbeid

Faglig administrativt arbeid er også en del av stillingenes arbeidsområde, herunder emneledelse, emneplanlegging, koordinering av utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital undervisningskompetanse, eksamensarbeid og evaluering.

Vi forventer at du som ansettes i stilling som førsteamanuensis blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Assisterende instituttleder Trine Bruun Harberg, mobilnummer: 926 09 533, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • norsk sykepleierautorisasjon
 • relevant praktisk erfaring som sykepleier
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner

Det er en fordel om du har erfaring innen kreftsykepleie, intensivsykepleie, psykisk helse, og eldreomsorg, eller generell erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Erfaring fra undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og annen relevant yrkeserfaring vil bli vektlagt.

Personlig egnethet for stillingen vil også vektlegges. Vi ser etter motivasjon, selvstendighet, evne til å nå mål og arbeide strukturert, samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Studieprogrammet har samlet sett behov for en bredde av kompetanse innen sykepleiefaget. Ved avgjørelse om ansettelse vil kompetansen til aktuelle søkere sees i sammenheng med studieprogrammets samlede behov for kompetanse.

Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk.

For stilling som førsteamanuensis kreves i tillegg:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stillingen av universitetslektor kreves i tillegg:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Ansettelse på kvalifiseringsvilkår/lavere stilling

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for ansettelse på kvalifiseringsvilkår, kan det bli aktuelt med ansettelse i stilling som høgskolelærer.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder fast stiling som førsteamanuensis)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke like mye tid på undervisning og FoU-arbeid, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, høgskolelærer inntil 10 % til faglig oppdatering og 90 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS