LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie, med funksjon som studieleder

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor tilknyttet bachelorutdaningen i sykepleie, studiested Tromsø.

Den som tilsettes får funksjon som studieleder uten personalansvar ved sykepleierutdanningen, studiested Tromsø, i en periode på fire år fra oppstart i stillingen. Når funksjonsperioden er over vil du gå over til vitenskapelig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor. Funksjonen som studieleder er en intern funksjon, og interne søkere kan også søke stillingen.

Tiltredelse blir snarest mulig og etter avtale.

Edvard Kristiansen

Stillingens tilhørighet

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger, og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad.

Bachelorprogrammet i sykepleie ved studiested Tromsø er en av fire bachelorutdanninger på instituttet. Bachelorprogrammet i sykepleie tilbyr fulltidsutdanning (3 år) og desentralisert deltidsutdanning (4 år) med studiegrupper i Tromsø, Nord-Troms og Midt-Troms (DSU). Vi utdanner sykepleiere med kunnskap, ferdigheter og kompetanse, som er tilstede for mennesker i alle livets faser.

Arbeidsoppgaver i funksjon som studieleder

Studieleder representerer IHOs ledelse ved eget campus sammen med assisterende instituttleder og inngår i IHOs utvidede lederteam. Studieleder har ikke personalansvar, men har ansvar for daglig drift av studiet og planlegging av personalressursene knyttet til studiet i samarbeid med assisterende instituttleder. Studieleder er ansvarlig for at planlegging, gjennomføring og evaluering av studiene innenfor sitt ansvarsområde skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner, studieplaner eller andre retningslinjer. Studieleder er også ansvarlig for oppfølging av studenter i forhold til skikkethet. Studieleder vil i samarbeid med studieleder for DSU Troms ha ansvar for fagmøter for alle ansatte ved enheten. I samarbeid med assisterende instituttleder skal studieleder sikre et helhetlig studieprogram på tvers av UiT campus og studiesteder.

Som studieleder ved bachelorprogram i sykepleie, fulltid Tromsø, vil du inngå i et lederteam med studieleder på desentralisert sykepleierutdanning i Tromsø og assisterende instituttleder i Tromsø. Videre vil du inngå i en ledergruppe på tvers av UiT’s studiesteder bestående av studieledere og assisterende instituttledere i Harstad, Hammerfest og Narvik.

Fulltidsutdanningen i Tromsø har sammen med DSU 30 ansatte i vitenskapelige stillinger. Som studieleder ved fulltid i Tromsø vil du sammen med 20-25 vitenskapelig ansatte ha som hovedoppgave å ivareta sykepleierutdanning for 350 sykepleierstudenter.

Arbeidsoppgaver i vitenskapelig stilling

Som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor er dine arbeidsoppgaver:

 • Undervisning av sykepleierstudenter
 • Veiledning og vurdering av studenter som er i praksisstudier i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensurering
 • Planlegging og utvikling av sykepleierutdanningens studieprogram i samarbeid med kollegaer

Faglig utviklingsarbeid og forskning innenfor relevante sykepleiefaglige temaer. Dette innebærer både å skrive artikler og søke om eksterne forskningsmidler til prosjekter.

Faglig administrativt arbeid er også en del av stillingenes arbeidsområde, herunder emneledelse, emneplanlegging, koordinering av utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital og pedagogisk undervisningskompetanse og evaluering. Reisevirksomhet i forbindelse med undervisning og veiledning må påregnes.

Vi forventer at du som ansettes i førsteamanuensisstilling blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

Vi forventer at du som ansettes i førstelektorstilling leder utviklingsarbeid ved utdanningen, og påtar deg et særlig ansvar for dokumentasjon av dette arbeidet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av assisterende instituttleder sykepleie Kari Birkelund Olsen, e- post: [email protected].

Kvalifikasjoner

Alle søkere må ha:

 • Minimum lektorkompetanse, fortrinnsvis førstestillingskompetanse
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Relevant praksis som sykepleier

Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra ledelse. Videre har sykepleierutdanningen behov for ansatte med god klinisk kompetanse, og nyere praksis eller utdanning innen spesialsykepleie er en fordel.

Vi vil legge sterk vekt på personlig egnethet i utvelgelsen av de riktige lederkandidatene. Du må være initiativrik, ha gode samarbeidsevner og være flink til å finne løsninger. Vi søker deg som vil vektlegge godt lederskap gjennom å vise retning og skape resultater gjennom endringsprosesser i takt med virksomhetens behov. Vi vil at du skal bidra til utvikling av medarbeiderskap og teamfølelse.

Alle søkere må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskkunnskaper.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er: beskriv ønskede personlige kvalifikasjoner.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

Dersom det bir aktuelt med midlertidig ansettelse ka kravet til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

Det man måtte ønske å fremheve, for eksempel:

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som førsteamanuensis og førstelektor)
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS