Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis / universitetslektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 18.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 1. august 2021, men med mulighet for tidligere tiltredelse.

Fagområde for stillingen er pedagogikk på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i lektorutdanningen 8-13.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter innenfor pedagogikk, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Du vil også delta i studieplanlegging, praksisrettet arbeid med studenter og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet. Det forventes at førsteamanuensis ivaretar utdanningskvalitet for de utdanningstilbud man deltar i.

Det kan også bli aktuelt med oppgaver knyttet til desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM). DEKOM er en ordning der universitet inngår i partnerskap med grunnskole – og videregående skole for gjensidig kompetanseutvikling

Førsteamanuensis skal bidra til utvikling av fagområdet gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk. Den som ansettes skal også bidra aktivt i relevante forskergrupper ved fakultetet. Det forventes at den som ansettes utvikler forskningsprosjekter og bidrar til å innhente eksterne forskningsmidler.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kravet for ansettelse i stillingen som førsteamanuensis kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i ren undervisningsstilling som universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fagområdet samt erfaring fra og interesse for praksisfeltet. Aktuelle stikkord er vurdering for læring, fagfornyelsen, klasseledelse, pedagogisk psykologi og Lesson Studies. Instituttet tilbyr PPU i både allmenne fag og yrkesfag.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Dersom det ikke melder seg søkere med vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå og tilstrekkelig relevant erfaring fra praksisfeltet kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i ren undervisningsstilling som universitetslektor. For ansettelse som universitetslektor kreves mastergrad eller tilsvarende kompetanse innen fagområdet, relevant yrkespraksis og praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn som førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. Universitetslektor lønnes etter kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komité for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tlf: 51 83 13 61, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS