LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor innen anestesisykepleie

Søknadsfrist: 01.06.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning.

Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig fast, inntil, 100% stilling som Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen anestesisykepleie

Om stillingen

Vil du jobbe på et entreprenørielt universitet som tar bærekraft og samfunnets behov og arbeidslivets krav på alvor? Da skal du søke på stilling hos oss.Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 1. august 2021 ledig fast, inntil, 100% stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet anestesisykepleie. Stillingen er knyttet til Institutt for Sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Bakkenteigen. Ansettelse fra 1. november 2021, eller etter nærmere avtale.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få ansvar for forskningsbasert undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå, samt utvikling og gjennomføring av teoretiske og praktiske emner. Du forventes å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter og bidra til utvikling av fagområdet anestesisykepleie regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil få ansvar for å utvikle og bidra til et godt læringsmiljø med samarbeid på tvers av fag og emner.Utvikling av studentaktive læringsmetoder med bruk av digitale hjelpemidler står sentralt. Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Arbeidsoppgavene vil også være undervisning og veiledning i andre relevante emner og/eller studieprogram.

Som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge vil du få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning på strategiske områder i universitetets nettverk av forskere.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

• Offentlig godkjent sykepleier.

• Videre- og/eller masterutdanning i anestesisykepleie.

• Doktorgrad innen fagområdet.

• Dokumentert pedagogisk og digital kompetanse eller erfaring med undervisning og veiledning.

• Dokumentert forskningskompetanse.

• Gode samarbeidsevner.

• Faglig engasjement og formidling av fag.

• Må beherske norsk/nordisk og engelsk språk.

For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.

For ansettelse som dosent: § 1-3.Kriterier for ansettelse i stilling som dosent.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innen fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på stillingen ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutviklings i egen undervisning og veiledning over tid.Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

• Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.

• Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen anestesisykepleie.

• Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

• Undervisningserfaring og -kompetanse innen anestesisykepleie.

• Administrativ erfaring og kompetanse.

• Evne til å skaffe eksterne midler.

• Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.

• Erfaring fra internasjonale forskeropphold.

• Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.

• Annen relevant kompetanse.

• Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

• Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.

• Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.

• Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.

• God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.

• Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013) og dosent (kode 1532): NOK 694 400 – 967 400 i året (LT 74 – 86). Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 597 000 – 768 500 i året (LT 66-78).

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Nina Blegen tlf.+47 99578441
 • Anne Marie Gran Bruun tlf.+47 31009119
 • Fiona Flynn tlf.+47 31009346

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor/dosent og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis(førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal ibeskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:
  • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
  • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS