LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor - Result

Søknadsfrist: 11.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet

Om stillingen

Ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor på området undervisning og læring i høyere utdanning, der forskningsveiledning vil inngå som et vesentlig arbeidsområde.

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Avdelingen har mellom annet ansvar for å utvikle den undervisningsfaglige kompetansen til ansatte ved UiT. Result arbeider videre med utvikling, utprøving, produksjon og implementering av IKT-baserte læringsverktøy og læringsressurser ved UiT. Result har en viktig rolle i UiT sitt strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette inkluderer arbeid med kartlegging, initiering og evaluering av diverse tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen.

Result har 16 fast ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger, I tillegg har Result for tiden to stipendiatstillinger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen arbeidsoppgaver er knyttet til undervisnings-, veilednings-, og FoU-oppgaver innen Results hovedområder, herunder videreutvikling av vitenskapelig ansattes utdanningsfaglige kompetanse innen veiledning. Her inngår også å understøtte det arbeid som gjøres på fakultetsnivå for å styrke kompetanse på feltet. Stillingens forsknings- og utviklingsdel skal rettes mot undervisning og læring i høyere utdanning, inkludert forskningsveiledning.

Stillingen sees i sammenheng med UiT sin satsing på å utvikle hoved- og biveilederes veiledningskompetanse, mellom annet gjennom kursing for alle som har veiledningsansvar på Ph.D.-nivå.

Søkeren skal ha faglig kompetanse som kvalifiserer til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til undervisning og læring i høyere utdanning. For professor/dosent-kategorien er det særlige forventninger til at søkeren kan lede og drive frem forsknings- og utviklingsarbeid på vegne av hele fagmiljøet ved Result.

Stillingens arbeidsoppgaver er konkretisert å delta aktivt i:

 • Bidra til videreutvikling og gjennomføring av kurs i forskningsveiledning for vitenskapelig ansatte med veiledningsansvar på Ph.D.-nivå.
 • Bidra til gjennomføring av andre kompetanseutviklingstiltak rettet mot styrking av underviseres utdanningsfaglige kompetanse
 • Forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning. Også andre områder med betydning for undervisningskvalitet kan inngå som FoU-fokus.

For professor/dosent-kategorien forventes det særlige kvaliteter innenfor alle arbeidsområdene skissert ovenfor. Det handler særlig om evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeider i eget fagmiljø, og understøtte publisering av felles forskningsarbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Trine Fossland

eller instituttleder Øystein Lund

Kvalifikasjoner

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå.

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for humanistiske fag ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.

For stilling som dosent kreves:

For å bli tilkjent stilling som dosent må det kunne dokumenteres mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad.

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på dosentnivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

I tillegg til dette må du dokumentere høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
 • tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
 • oppbygging av vitenskapelige samlinger

Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, som peker framover mot fortsatt aktivitet på dosentnivå.

For stilling som førsteamanuensis

Utlysningen åpner for at stillingen kan gis på førsteamanuensisnivå om det ikke finnes kandidater som tilfredsstiller kravene som stilles til professor/dosent nivå.

Krav til stillingen er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som førstelektor

Utlysningen åpner for at stillingen kan gis på førstelektornivå om det ikke finnes kandidater som tilfredsstiller kravene som stilles til professor/dosent nivå.

Krav til stillingen er:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Søkere til alle stillingskategoriene må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, på et høyt nivå, siden kurstilbudene gis både på norsk og engelsk. Søker må også beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse på undervisningsrelatert bruk av digital teknologi vil også bli vektlagt.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer.

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For dosent- og professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Søkere til dosent- og professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet
 • Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For stilling som professor må tilleggskravene for professor/dosent til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Dosent lønnes etter statens regulativ i kode 1532. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk spåklig.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeid
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS