LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 10.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledig inntil fire (4) 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk med ansettelse 01.01.2022.

Praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag (PPU-Y) er et tilbud ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet.

Les mer om fakultetet og instituttet.Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver:

• undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud

• følge opp studenter i praksis• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

• ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

• oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig

• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i pedagogikk eller tilsvarende med særlig vekt på yrkespedagogikk eller yrkesdidaktikk.

Pedagoger med profesjonsfaglig bakgrunn vil også være målgruppe.

• For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i yrkespedagogikk/pedagogikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen yrkespedagogikk/pedagogikk.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

• Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor yrkespedagogikk eller tilsvarende relevant fagområde.

• Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.

• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

• potensial for prosjektakkvisisjon

• undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå

• pedagogiske evner

• kjennskap til og /eller erfaring fra yrkesfaglig utdanning eller profesjonsfaglige utdanninger

• god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

• søknadsbrev

• CV• attester og alle sider av vitnemål

• fullstendig publikasjonsliste

• inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant• to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet

• tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 535 200-694 400,- per år), universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (kr. 458 900-597 000,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.Søk elektronisk på stillingen via denne utlysningen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/04958

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS