Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie (intensiv)

Søknadsfrist: 05.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vil du være med på å utdanne morgendagens intensivsykepleier?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie med spesialisering innen intensivsykepleie. Stillingen har arbeidssted Bodø, og det praktiseres residensplikt.

Vi søker etter en førsteamanuensis/førstelektor innen intensiv, med bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning/spesialisering i intensivsykepleie.

Søker forventes en sentral rolle i fakultetets forskning og fagutvikling innen fagområdet intensivsykepleie/ spesialsykepleie. Det forventes bidrag til aktivt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde intensiv og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning knyttet til intensivutdanningen. Alle ansatte forventes å bidra inn i undervisning og veiledning også på våre øvrige bachelor-, master- og ph.d. program ved behov. Stillingen kan bli tillagt emneansvar for intensiv og spesialsykepleie. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen akuttmedisin og/ eller helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis/førstelektor, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av bachelor, master og ph.d. - studenter
 • Forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Sensureringsarbeid
 • Praksisveiledning
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Den som ansettes må ha fagområdet innen intensiv som sitt hovedfelt.
 • Arbeidsspråk er fortrinnsvis på norsk. Det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis innen akuttmedisin og/ eller helse- og omsorgssektoren
 • Erfaring fra relevant helsefaglig forskning
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ved tilsetting i 100% stilling som førsteamanuensis kan det være aktuelt å tildele den som ansettes midler til en stipendiatstilling for å stimulere til videre akademisk karriere og utvikling av toppkompetanse innen fagområdet.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 5.10.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234