LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 21.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingene

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), er det ledig 2 faste stillinger (100 %) som førsteamanuensis / førstelektor/ universitetslektor i samfunnsfag. Fagområdet for alle stillinger er samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen. 1 av stillingene er innrettet mot fagområdet samfunnsgeografi.

Samfunnsfagseksjonen ved Nord universitet har en stab innenfor fagområdene historie, geografi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og filosofi. Seksjonen publiserer forskning og deltar aktivt i en rekke faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stillinger som førsteamanuensis / førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette fast i stilling som universitetslektor, fortrinnsvis for søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. Det forventes at den som ansettes oppnår førstestillingskompetanse etter nærmere avtale med arbeidsgiver.

Som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor vil du undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå, forske og formidle innenfor relevante fagområder for samfunnsfag, og bidra til utvikling av fagmiljøet og grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet. I stillingene inngår utviklingsarbeid innen samfunnsfagdidaktikk og de tverrfaglige satsningene i Fagfornyelsen LK20 (demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring). Dette er temaer som vil få stor plass i framtidens skole og samfunnsfag, som krever målrettet og praksisnær forskning og undervisning.

Stillingene har kontorsted i Levanger. For en av stillingene kan det avtales kontorsted i Mo i Rana.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå, inkludert praksisoppfølging.
 • Forskning innenfor relevante fagområder i samfunnsfag.
 • Forskningsformidling og nettverksbygging.
 • Videreutvikling av studieprogram.
 • Bidra aktivt i forskningsgrupper og arbeid med eksternfinansiering av forskningsprosjekter.
 • Innovasjonsarbeid innen undervisning og digitale læringsprosesser.
 • Fagadministrativt arbeid.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller humanistiske fag ( fortrinnsvis samfunnsgeografi for 1 av stillingene) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid (fortrinnsvis samfunnsgeografi for 1 av stillingene) som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (fortrinnsvis samfunnsgeografi for 1 av stillingene).
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

Alle stillingene krever kompetanse som er relevant for skolens samfunnsfag (geografi, historie og samfunnskunnskap). Arbeids- og undervisningsspråk er norsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse. For søkere som ikke har et skandinavisk språk som morsmål, må muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

At du:

 • kan vise til progresjon i publisering av forskning nasjonalt og internasjonalt. Forskning som er relevant for de tverrfaglige satsningene i Fagfornyelsen LK20 vil tillegges særlig vekt.
 • viser evne til å engasjere studentene i undervisning og interesse for didaktisk utvikling.
 • har kjennskap til norsk skole. Undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående opplæring er ønskelig.
 • har samarbeidsevne og vilje til å utvikle et godt og konstruktivt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 21.02.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30081702

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS