LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis / Universitetslektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 22.03.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du være med å utvikle lektorutdanningen ved NMBU?

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/Universitetslektor i pedagogikk.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og ser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Den ansatte i stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning og utdanning i fagområdet pedagogikk i NMBUs lektorprogram. Det kan også være aktuelt med ansvar knyttet til etter- og videreutdanning.

ILU tilbyr en femårig Lektorutdanning i realfag (LUR) og heltids- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning, PPUA i realfag og PPUY i naturbruk. Instituttet tilbyr også varig videreutdanning innen matematikk og naturbruk, og samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

NMBU har etablert fire universitetskoler Frogn-, Ski-, Ås- og Hvam vgs. i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre fagansatte kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. I lektorutdanningen utvikles det nye praksisformer i samarbeid med universitetsskolene. Instituttet deltar både i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Fakultet for realfag og teknologi støtter opp om nyansattes akademiske ambisjoner. Om du ikke allerede er hovedveileder for en doktorgradskandidat, vil du som førsteamanuensis være prioritert ved fordeling av doktorgradsstillinger som universitetet finansierer.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning for begge stillinger

 • Fagansvar for undervisning og veiledning i pedagogikk i den femårige lektorutdanningen i realfag (LUR)
 • Medansvar for undervisning i instituttets øvrige pedagogikkemner
 • Deltakelse i etter- og videreutdanning

Forskning for stillingen som førsteamanuensis

Det forventes at den som tilsettes bidrar med forskning i utdanningsvitenskap for å utvikle samhandlingen mellom lærerutdanning og skole. Det forventes at den som tilsettes bidrar i å etablere nye forskningsprosjekter og inngår samarbeid med kollegaer/andre forskere om deltakelse i prosjekter/prosjektsøknader etter nærmere avtale.

Forskning for stillingen som universitetslektor

Det forventes at den som tilsettes deltar med forskning og utvikling innen utdanningsvitenskap for å utvikle samhandlingen mellom lærerutdanning og skole.

Administrative oppgaver for begge stillinger

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning, forskning og fellesoppgaver ved ILU og REALTEK. 

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav for stillingen som førsteamanuensis

 • Norsk doktorgrad i pedagogikk eller tilsvarende. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Dersom du kan dokumentere at ph.d. avhandlingen er levert, kan søknaden din bli vurdert selv om du ikke har disputert. Dokumentasjon på oppnådd doktorgrad må framvises før du kan tiltre i stillingen.
 • Erfaring fra lærerutdanning i Norge /Norden og/eller erfaring med undervisning i skole
 • Erfaring med informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen undervisning
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i tråd med NMBUs retningslinjer for ansettelse i stilling som førsteamanuensis. Om du ikke innfrir dette kan du likevel bli vurdert som kvalifisert for stillingen. Du vil i så fall forplikte deg til å dokumentere utdanningsfaglig kompetanse innen to år fra ansettelsestidspunkt.

Faglige kvalifikasjonskrav for stillingen som universitetslektor

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen pedagogikk eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og relevant yrkespraksis Ved manglende vitenskapelig produksjon vil f.eks. gjennomført sluttseminar som ph.d.- student bli vurdert som relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå.
 • Erfaring med lærerutdanning i Norge /Norden og/eller erfaring med undervisning i skole
 • Erfaring med informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen undervisning
 • Dokumentert relevant praktiskpedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse kan søker likevel vurderes kvalifisert for stillingen, men vil forpliktes til å gjennomføre kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelse.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges for begge stillinger

 • Vitenskapelig produksjon innenfor fagområdet pedagogikk, lærerutdanning og /eller skoleutvikling. Originalitet og nyskapning vektlegges fremfor omfang
 • Erfaring med skoleutvikling eller utvikling av emner og studieprogram på universitetsnivå
 • Internasjonal erfaring og nettverk
 • Erfaring med studentaktive læringsformer

Følgende språkkunnskaper kreves for begge stillinger

 • Norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet for begge stillinger

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tillitsskapende
 • Målrettet og effektiv
 • Evne til å følge opp mange oppgaver samtidig
 • Løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 68-80 (kr. 667 700 – 870 900), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingskoden

eller

 • 1009 Universitetslektor, lønnstrinn 54-72 (532 200 – 720 100), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingskoden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte;

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 22.03. 2024

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Informasjon om rekrutteringsprosessen

En ekspertkomite oppnevnt av fakultetet vil vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner. Et innstillingsutvalg vil innkalle aktuelle søkere til prøveforelesninger og intervjuer, og anbefale kandidater til stillingen. Fakultetets ansettelsesutvalg fatter vedtak om ansettelse.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS