LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 30.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du være med på å utvikle lærerutdanningen og utdanningen innen naturbruk i Norge?

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk og veiledningspedagogikk.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og ser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Den ansatte i stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning og utdanning innen yrkespedagogikk i naturbruk.

ILU tilbyr heltids- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og naturbruk, og en femårig Lektorutdanning i realfag (LUR).

Instituttet tilbyr også varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk, og samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

NMBU har etablert fire universitetskoler i Viken fylkeskommune (Frogn-, Ski-, Ås- og Hvam vgs.). Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre fagansatte kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Instituttet deltar både i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning

 • fagansvar for undervisning og veiledning i pedagogikk i PPU for naturbruk
 • medansvar for undervisning i pedagogikk i PPU for realfag
 • medansvar for undervisning og veiledning i yrkesdidaktikk i naturbruk
 • medansvar for emner i veiledningspedagogikk

Forskning

Arbeidsoppgaver er innen forskning i utdanningsvitenskap med vekt på yrkespedagogikk og veiledning i lærerutdanning og skole. Det forventes at den som tilsettes bidrar til instituttets etablerte forskningsprosjekter og til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU, forskning og fellesoppgaver ved ILU og REALTEK.

Ved ansettelse i stilling som førstelektor eller universitetslektor vil hovedtyngden av arbeidsoppgaver være innen undervisning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • Norsk doktorgrad innen yrkespedagogikk, pedagogikk eller veiledningspedagogikk. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

For stilling som førstelektor kreves

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen yrkespedagogikk, pedagogikk eller veiledningspedagogikk
 • Dokumentert spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet knyttet til yrkespedagogikk, pedagogikk eller veiledningspedagogikk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

For stilling som universitetslektor kreves

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen yrkespedagogikk, pedagogikk eller veiledningspedagogikk
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse forpliktes den ansatte til å gjennomføre kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelsen

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske om og vilje til videre faglig utvikling.

For alle de tre stillingskategoriene kreves

 • Erfaring med yrkesrettet lærerutdanning eller yrkesopplæring i Norge /Norden eller tilsvarende
 • God kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for bruk i undervisning i fag og yrke

Vi søker primært førsteamanuensis, sekundært førstelektor og dernest universitetslektor.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges

 • erfaring med undervisning innen naturbruksfeltet
 • praksis innen naturbruksfeltet
 • erfaring med undervisning i veiledningspedagogikk
 • erfaring med skoleutvikling eller utvikling av emner og studieprogram på universitetsnivå
 • internasjonal erfaring og -kontakter

Det kreves følgende språkkunnskaper

 • norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange oppgaver
 • er løsningsorientert

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode:

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 594 300 -752 800), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1198 Førstelektor, lønnsramme 24, lønnstrinn 65 - 77 (NOK 594 300 -752 800), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 60-71 (NOK 543 500 -665 700), avhengig av kvalifikasjoner

Ansiennitetsopprykk i stillingskodene.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte;

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.09.2021.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk, sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/02480 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.09.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS