LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 31.07.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig inntil to faste stillinger som Førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.21 ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk.

Stillingene er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Minst en av stillingene har hovedarbeidssted ved campus Drammen, men noe reisevirksomhet mellom, og undervisning ved, de forskjellige studiestedene må påregnes.

Institutt for matematikk og naturfag er et av syv institutter ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, og har rundt 60 ansatte med bred faglig bakgrunn og erfaring innen realfagene. I tillegg til undervisning på grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning, deltar instituttet aktivt på flere spennende forskningsprosjekter og har utstrakt etter- og videreutdanningsaktivitet i regionen.

De siste årene har vi bygget opp en sterk og internasjonalt slagkraftig forskningsgruppe i matematikkdidaktikk som har blitt tildelt midler fra NFR og Erasmus. Forskningsgruppen er bredt sammensatt med postdoktorer, stipendiater, to professor II i tillegg til de fast ansatte. Sammen har vi et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som inkluderer samarbeidspartnere i Canada, USA og Sør-Afrika. Forskningsgruppen har to aktive miljøer innen henholdsvis sosiokulturell forskning og bevis & argumentasjon, se forskningsgruppens hjemmeside. Vi søker etter deg som ønsker å bidra inn i forskningsgruppens videre utvikling med engasjement for matematikkdidaktikken.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til:

 • Undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor grunnskolelærerutdanningen og/eller barnehagelærerutdanning.
 • Veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging av studenter i praksis være sentrale arbeidsoppgaver.

Den som ansettes forventes å ta del i instituttets FoU-arbeid, og inngå som en aktiv deltaker i instituttets forskergruppe, samt delta i ulike prosjekter og annet utviklingsarbeid ved instituttet og fakultetet. Faggruppen i matematikkdidaktikk er aktiv med flere forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi søker etter deg som ønsker å være aktivt med på utviklingen av prosjekter og er motivert for å sikre eksterne prosjektmidler.

Det kan bli aktuelt med undervisning knyttet til andre utdanninger som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etter- og videreutdanning (EVU).

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Andre arbeidsoppgaver knyttet til instituttet tilkommer.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves:

 • Doktorgrad i matematikkdidaktikk. Søkere med sin primære utdanning i matematikk kan vurderes som aktuelle, men det forutsetter kompetanse i matematikkdidaktikk på førstestillingsnivå og med tydelig didaktisk forskningsprofil.
 • Kompetanse til å kunne initiere og gjennomføre forskningsprosjekter og forskningsbaserte utviklingsprosjekter i matematikkdidaktikk. Vi anser akkvisisjonsarbeid som en integrert del av prosjektutvikling, og derfor er det positivt med erfaring og suksess med søknadsarbeid.
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning (lærer- eller barnehagelærerutdanning er spesielt relevant) eller skole.
 • Veiledning, undervisning og utviklingsarbeid i tilknytning til masterutdanningen på grunnskolelærerutdanningen er et viktig satsningsområde for instituttet, og søkere med slik erfaring prioriteres framfor søkere uten denne kompetansen. Kompetanse i matematikk teller positivt. Det er også ønskelig at den/de som ansettes kan delta i instituttets satsing på programmering og digital kompetanse.

Personlig egnethet vil bli tillagt svært stor vekt.

Vi ønsker fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som har evne og vilje til å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Den som ansettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap for å fremme forskning, undervisning og utviklingsarbeid ved instituttet.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

Søkere på stilling som førstelektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen matematikkdidaktikk.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og –kompetanse innen matematikk/matematikkdidaktikk.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78, NOK 604 700 – 776 900 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner, inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor.
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • · dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS