LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor og leder ved HelPed

Søknadsfrist: 12.16.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskaping som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på www.uit.no/helsefak.

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det fra 1.1.2021 ledig en 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

Stillingen er på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode. Stillingen har tjenestested i Tromsø.

Om HelPed

HelPed representerer en infrastruktur ved Det helsevitenskapelige fakultet som skal bidra til utvikling av undervisning og utdanningskvalitet. HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte, veiledning og målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling.

I samarbeid med instituttene skal HelPed legge til rette for utvikling av:

 • Studentaktiviserende, digitale og tverrfaglige læringsformer
 • innovative vurderingsformer
 • systematisk undervisningsevaluering
 • prosjekter og aktiviteter

HelPed skal være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom formidling av ny kunnskap om kvalitet i utdanning, læring og kulturendring.

Kontakt

Kontaktperson for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Leder av HelPed har det overordnede resultatansvaret for HelPeds samlede virksomhet. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt faglige aktiviteter forankret i rammer og planer fastsatt av universitets-, og fakultetsstyret.

Prioriterte kjerneområder i fakultetets strategi mot 2022 og fokus for kompetansehevende tiltak for vitenskapelig ansatte er: tverrprofesjonell samarbeidslæring, praksisveiledning for praksislæring, pedagogisk bruk av IKT og fleksibel læring, forskning og fagutvikling innen helsefaglig utdanning.

Det forventes at den som tilsettes bidrar til videreutvikling av HelPed og strategiutforming for kvalitet i utdanning ved Helsefak og UiT. Lederstillingen er utøvende, det vil si at den som tilsettes må forvente å måtte ivareta ordinære fag-, og formidlings- oppgaver i senteret. Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med relevant utdanningsfaglig forskningsaktivitet. Tilsatt leder vil inngå i prodekanmøte for utdanning.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med bred erfaring fra utdanning, forskning og ledelse fra Universitets- og høgskolesektoren. Det legges vekt på gode lederegenskaper som evne til god kommunikasjon, teambygging, samarbeid og strategiske evner. Leder skal være utviklings- og løsningsorientert med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere sammensatte og komplekse prosesser.

For stillingen kreves kompetanse på minimum førstestillingsnivå (førstelektor/førsteamanuensis). Helsefaglig bakgrunn er ønskelig og vil kunne vektlegges. Utdanningsfaglig kompetanse er sentralt for stillingen og søker må dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse som et minimum. Erfaring fra universitetspedagogikk og/eller dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på merittert-nivå vil tillegges vekt. Erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Søker må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i søkers fagområde. Retningslinjene finner du her.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som dosent kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) på dosentnivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • I tillegg til dette må du dokumentere høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
 • ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
 • tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
 • oppbygging av vitenskapelige samlinger

Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, som peker framover mot fortsatt aktivitet på dosentnivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • selvstendig forskning utover doktorgrad
 • erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering. Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For professor- og dosentstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For dosent- og professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Søkere til dosent- og professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat

Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder

Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Vi kan tilby

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og hyggelig fagmiljø
 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Dosent lønnes etter statens regulativ i kode 1532. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.

I tillegg inngår et funksjonstillegg som leder.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS