LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor i helsefag og daglig leder SOF (nord)

Søknadsfrist: 31.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis / universitetslektor og daglig leder ved Senter for omsorgsforskning (SOF), nord.

Arbeidsted er Tromsø, og stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2022.

Institutt for helse- og omsorgsfag

IHO er ett av ti institutt på Det helsevitenskapelige fakultet og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, paramedisinere, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. For mer informasjon se her.

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning (SOF, nord) er ett av fem regionale forskningssentre som sammen utgjør et nasjonalt nettverk. Forskningssentrene ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 og skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansatte ved sentret blir en del av en veletablert forskningsinfrastruktur med regional-, nasjonal-, og internasjonal forankring. Som ledd i et faglig fellesskap samarbeider sentrene om blant annet Omsorgsbiblioteket, Tidsskrift for omsorgsforskning, en nasjonal forskningskonferanse, seminarer, oppdragsforskning og større forskningsprosjekt.

Senter for omsorgsforskning, nord (SOF, nord) er et tverrfaglig forskningssenter, og vårt forskningsfelt er i hovedsak voksne og eldre voksne med sammensatte og langvarige behov, nærstående, tjenesteutøvere og helse og omsorgstjenester i kommunene. Forskningen skal bidra med kunnskap som skal utvikle helsefaglig praksis. Vi har et særlig samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i regionen. Sentret ledes av faglig leder Cathrine Arntzen og daglig leder Jill-Marit Moholt (fram til 31.12.2021). Forskningen ved sentret er samorganisert med Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning Nord som ledes av forskningsgruppeleder Bodil Hansen Blix og nestleder Astrid Gramstad.

Arbeidsoppgaver

Det forventes at den som ansettes tar del i de administrative og forvaltningsmessige oppgavene ved SOF, nord i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Den ansatte skal bidra aktivt inn i videreutvikling av SOF, nord og SOF-nettverkets satsningsområder og FoU- prosjekter. Daglig leder (50% stilling) har personalansvar for ansatte i SOF og skal følge opp økonomi og budsjett, samt være ansvarlig for årlig rapportering til sentrale finansieringskilder. I stillingen inngår oppfølging og koordinering av sentrets ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. Den som tilsettes skal bidra til gode kommunikasjons- og informasjonslinjer innad i sentret og i SOF-nettverket, samt mellom senteret og andre lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere. Av øvrige administrative oppgaver inngår blant annet møtekoordinering, utvikling av samarbeidsavtaler og sentrets hjemmeside, samt deltakelse i planlegging og gjennomføring av seminarer og konferanser. Arbeidsoppgavene kan variere og må sees i sammenheng med senterdrift regionalt og nasjonalt samt øvrig formidlings- og forskningsaktivitet ved sentret.

De resterende 50% av stillingen er knyttet til forskning, utviklingsarbeid og undervisning. FoU aktivitet og andel undervisning vil variere avhengig av hvilken stillingskategori søkeren er kvalifisert til å ansettes i. Søkere med forskningskompetanse forventes å ta aktiv del i det forskningsstrategiske arbeidet, utarbeide prosjektsøknader og å bidra i sentrets forskningsprosjekter i tråd med våre satsningsområder. Publisering og annen forskningsformidling inngår i FoU aktiviteten. Deler av stillingen tilknyttes undervisning og veiledning av studenter ved bachelor- og/eller masterprogram v/IHO.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Alle søkere må ha:

 • helsefaglig eller annen relevant faglig bakgrunn
 • tidligere forskererfaring og/eller erfaring med forbedrings- og utviklingsarbeid
 • beherske norsk flytende, både skriftlig om muntlig
 • gode engelskkunnskaper
 • gode datakunnskaper

Vi vil i tillegg vektlegge:

 • Erfaring med forskning og/eller forbedrings- og utviklingsarbeid innrettet mot de kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Erfaring med administrativt arbeid og ledelse, inkludert prosjektledelse

Vi legger vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen og ønsker deg som er initiativrik, strukturert og evner å samarbeide og kommunisere godt med andre både i nettverk og på tvers av faggrenser.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle i midlertidige ansettelser.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS