LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis i krisefag, beredskap og samfunnssikkerhet

Søknadsfrist: 08.04.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ønsker du å bli en del av et tverrfaglig og ledende fagmiljø i Norge? Vi søker Professor/førsteamanuensis i krisefag, beredskap og samfunnssikkerhet

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapinstitutt for organisasjon, ledelse og styring, har tre ledige stillinger; inntil to faste 100 % stilinger og ett vikariat for inntil 3 år i 100% stilling som professor/førsteamanuensis i krisefag, beredskap og samfunnssikkerhet.

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. HHS samler et stort fagmiljø ved studiestedene Lillehammer og Rena. Vi tilbyr bachelor- og masterstudier innen disipliner som økonomi, jus, psykologi, reiseliv og opplevelser, innovasjon, bærekraft, beredskap og krisehåndtering, digitalisering, samt innen organisasjon og ledelse.

Som nyansatt innen krise og beredskap blir du del av et tverrfaglig og ledende fagmiljø i Norge, og du får være med på å bygge opp et helt nytt senter for beredskap og krisehåndtering. Fagmiljøet har ansvar for Bachelor- og Masterstudier og har en bred tilnærming til beredskap og krisehåndtering som favner hele beredskapssektoren og hele spekteret fra lokale krisesituasjoner til internasjonale kriser. Miljøet er representert av fagdisipliner som statsvitenskap, sosiologi og andre samfunnsfag, organisasjon- og ledelsesfag, psykologi, medisin, teknologi og medievitenskap, og karakteriseres av høy aktivitet og tempo, mye ansvar og stor frihet.

Hovedarbeidssted for stillingen er studiested Rena men man må påberegne noe reisevirksomhet til andre studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Undervise og veilede på Bachelor- og Masternivå med emneansvar.
 • Eventuelt veiledning på PhD-nivå.
 • Anvendt og grunnleggende forskning innen fagområdet.
 • Utvikling, akkvisisjon og ledelse av forskningsprosjekter.
 • Bidra til fagutvikling samt aktivitet ved og utvikling av Senter for ledertrening

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Doktorgrad eller tilsvarende innen relevant samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teknisk-naturvitenskapelig fagdisiplin, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som er inne i siste 6 måneder av sitt doktorgradsarbeid kan søke. Tiltredelse forutsetter at avhandlingen er godkjent og klar for å forsvares. Søknaden må vedlegges bekreftelse fra veileder eller instituttleder.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse:

 • Erfaring fra undervisning, fortrinnsvis innen, krise, beredskap og/eller samfunnssikkerhet.
 • Det er en stor fordel med nyere forskningsarbeider innen lokale, nasjonale eller internasjonale kriser, krisehåndtering, beredskap og/eller samfunnssikkerhet. Det er en fordel med internasjonal publisering innenfor fagfeltet.
 • Den som tilsettes må kunne undervise på norsk (eller skandinavisk) og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, interessert og til stede både ved studiestedet og i fagmiljøet.
 • Du har evnen til å være proaktiv, ta initiativ og være fleksibel.
 • Du kan arbeide selvstendig, samtidig som du må verdsette samarbeid med andre.
 • Du har en genuin interesse for å bidra til et dynamisk og tverrfaglig miljø som stadig er i utvikling og har et høyt tempo.

Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov vi trenger dekket. Vi vil primært vektlegge kvalitet i akademiske arbeider fremfor kvantitet, og nyere publikasjoner vil ha stor betydning. Ved vurdering av kvalifikasjoner hensyntas karrierestadium.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, med engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for faglig utvikling i et åpent, nytenkende og tverrfaglig miljø, hvor det legges til rette for kvalifiseringsløp.
 • Lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter.
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester.
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter. 
 • Publikasjonsliste og inntil 10 arbeider legges ved som vedlegg til vurdering.

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS