Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førsteamanuensis i pedagogikk

Søknadsfrist: 08.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk
(LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 270 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.08.2021 ledig inntil 2 faste stillinger som Professor/Førsteamanuensis i pedagogikk

Om Institutt for pedagogikk og samfunnsfag

Institutt for pedagogikk og samfunnsfag på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Institutt for pedagogokk og samfunnsfag består for tiden av 7 professorer, 2 dosenter, 10 førsteamanuenser, 2 førstelektorer og 17 høgskolelektorer.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk og samfunnsfag er det fra 01.08.2021 ledig inntil 2 stillinger som Professor/Førsteamanuensis i pedagogikk. Stilingene er faste 100 %.

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver i pedagogikk, knyttet til lærerutdanningsprogrammene.
 • Undervisning og veiledning av studenter vil kunne påregnes innenfor pedagogikk i grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk
 • utdanning, lektorutdanning, samt masterstudiet i tilpasset opplæring.
 • Leveranser inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det er også aktuelt med undervisnings- og forskningsoppgaver knyttet til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede
 • lærerutdanningsfag.
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • Delta aktivt i forskningsmiljø og forskningsgrupper

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov..

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til gjeldende regelverk.
 • Mastergrad eller tilsvarende innen pedagogikk
 • Det kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og ved ansettelse legges det vekt på undervisningsdyktighet
 • For stillingen er det særlig ønskelig med kompetanse inn mot høgskolens strategiske satsinger på lærerutdanning, masterutdanning og forskerutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Den som ansettes må ha kompetanse, interesse og egnethet til å bidra inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det forventes at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale muligheter og undervisningsformer

Erfaringskompetanse

 • Undervisningserfaring fra høgere utdanning og lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil tillegges vekt

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Evne til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • Holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Mestrer læringsplattformer
 • Digital undervisning
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk, i begge målformer.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig

 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS