LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis i fagområdet Business Analytics

Søknadsfrist: 12.02.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapinstitutt for økonomifag er det ledig en fast 25% stilling innen fagområdet Business Analytics med hovedarbeidssted på Lillehammer.

Som nyansatt innenfor business analytics kommer du inn i et godt fagmiljø med en meget produktiv forskningsgruppe som i 2023 har publisert mer enn 30 fagfellevurderte artikler, hvorav mange på nivå 2 i det norske systemet. Fra og med våren 2024 planlegger miljøet å arrangere en årlig internasjonal workshop (Lillehammer Business Analytics Workshop) med deltakelse fra profilerte forskere og representanter fra næringslivet innen kjerneområdene av Business Analytics.

For mer informasjon, kontakt:

 • Instituttleder Per Olav Lund, Tel: 61 28 84 59, Mob: 97 67 07 11, e-post: per.lund@inn.no

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Stillingene er knyttet til forskning, utvikling, undervisning og veiledning ved våre bachelor- og masterstudier.

Aktuelle kandidater må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på både bachelor- og masternivå innen fagområdene data engineering og programmering på norsk/skandinavisk språk og engelsk. Avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

I tillegg til undervisning og veiledning, vil stillingen innebære et ansvar for en samlet datahåndtering av dataene forskningsgruppen innen business analytics har tilgjengelig. Stillingen har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og vi forventer at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter. For å styrke den samlede forskningskompetansen ved instituttet er det ønskelig at forskningsbidrag er innenfor empirisk finans, og metodisk gjerne rettet mot data management og bruk av ML teknikker.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov og nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med kompetanse som førsteamanuensis.

Formalkompetanse

 • Vi søker en kandidat med fullført doktorgrad med faglig fokus innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Kandidaten må kunne dokumentere kompetanse innen datahåndtering (data engineering), analyser av stordata, dataanalyse, operasjonsanalyse, økonomi/finans, programmering og statistisk metode. 
 • Relevant erfaring fra næringslivet vil kunne tillegges vekt ved ansettelse.

Pedagogisk kompetanse

 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlig kompetanse

 • Vi søker medarbeidere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og i tillegg gode formidlingsevner. I forbindelse med et eventuelt intervju vil det kunne bli aktuelt å gjennomføre en prøveforelesning for å belyse formidlingsevner.

IKT-ferdigheter

 • De som tilsettes må beherske aktuelle dataverktøy/-program og digitale læringsressurser. Vi anser det som en stor fordel med god kompetanse i programmeringsspråkene SQL, R og Python da disse benyttes aktivt i undervisningen. God kunnskap i Microsoft Excel vil også tillegges vekt.

Språk

 • Den som tilsettes må kunne undervise på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se:

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i påvente av kvalifisering, evt. inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter 
 • publikasjonsliste og inntil 10 arbeider legges ved som vedlegg til vurdering 

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS