LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor ved bachelorstudiet i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 27.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig spennende stilling ved bachelorstudiet i sosialt arbeid

Om stillingen

I stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved bachelorstudiet i sosialt arbeid er ledig ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, studiested Lillehammer.

Institutt for sosialvitenskap og veiledning tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier: Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge, og Master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Sosionomutdanningen er en akademisk og praksisorientert utdanning i sosialt arbeid, med profesjonsspesifikke arbeidsmåter basert på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap, og egne yrkesspesifikke standarder.

Sosionomstudiet ved Hinn har som målsetting å utdanne sosionomer som kan bistå både enkeltpersoner, familier eller grupper med et bredt spekter av sosiale problemer. Vi ønsker å utdanne sosionomer som gjennom kritisk refleksjon og bred kunnskap om sammenhenger mellom individer, grupper og samfunn, kan bidra til å skape forbedring og nødvendige endringer. Vi vektlegger også fokus på prosessledelse og kompetanse innenfor områdene koordinering/ tverrprofesjonelt samarbeid/-ledelse og prosjektarbeid-/ledelse.

Stillingen er fast og utgjør 100 %. Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet bachelorstudiet i sosialt arbeid.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av forelesninger, seminarer og veiledning, individuelt og i gruppe.
 • Vurdering og sensurering, løpende skikkethetsvurdering, arbeidskrav og eksamen.
 • Utvikling og gjennomføring av ulike former for ferdighetstrening og studentaktive læreformer.
 • Utvikle undervisningsopplegg i metodiske tilnærminger/ endringsarbeid på gruppe, organisasjon og samfunnsnivå.
 • Styrke, utvikle og kritisk belyse sosialfaglige tilnærminger i relevante sektorer gjerne innen rus og psykisk helse, flyktningesektor og somatikk
 • Oppfølging av studenter i praksis og samarbeid med praksisfeltet
 • Faglig- og administrativt ansvar for enkeltemner ved bachelor i sosialt arbeid
 • Deltakelse i utvikling av studiet i tråd med lokale og nasjonale føringer
 • Deltakelse og initiativ til forskning/utvikling innen relevante sosialfaglige områder.

Andre oppgaver og funksjoner kan tillegges ved behov.

Kvalifikasjoner

Det kreves sosialfaglig profesjonsbakgrunn og høyere utdanning på ph.d.-, master- eller hovedfagsnivå innen relevante sosialfaglige områder.

Vi søker en medarbeider som har interesse for undervisning og forskning innenfor sosialt arbeid og som innehar kompetanse og erfaring innen sosialfaglig arbeid på sentrale arbeidsfelt for sosionomer, eks. NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus og omsorgstjeneste eller felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid eller ideelle organisasjoner.

Det er ønskelig med erfaring og kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy, samt god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

Vi ønsker medarbeidere med:

 • pågangsmot, evne og vilje til å videreutvikle studiet og fagmiljøet
 • god evne til å engasjere og motivere både studenter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • evne til fleksibilitet og positiv innstilling til nye oppgaver

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert vedvitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet/ erfaring fra sosialfaglig arbeid, relevant arbeid og undervisningserfaring, fortrinnsvis innen høyere utdanning og erfaring fra FoU-arbeid. Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings-erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se HINN som arbeidsgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS