LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 29.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Er du sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie?

Da ønsker vi deg med på laget!

Stilling ledig - Undervisning, veiledning og forskning innenfor fagområdet operasjonssykepleie

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap er det ledig 50% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen operasjonssykepleie. Stillingen er knyttet til Seksjon for avansert sykepleie, med studiested Elverum. Stillingen ligger til Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Ansvar og oppgaver

Undervisning og veiledning innenfor fagområdet operasjonssykepleie. Det er ønskelig med deltagelse i forskning innen området operasjonssykepleie.

Det er ønskelig at den som ansettes kan undervise i andre emner og tema som for eksempel hygiene og mikrobiologi på andre seksjoner, evt. institutter.

Det må påregnes emneansvar i operasjonssykepleie.

Den som ansettes må påregne seg oppgaver i planlegging av eksisterende og fremtidige studier på våre videreutdanninger med hovedvekt på studier i operasjonssykepleie.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Vi ønsker en sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie. Søkere med bred klinisk erfaring prioriteres.

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Minimum to års arbeidserfaring som operasjonssykepleier i operasjonsavdeling
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse
 • Erfaring fra klinisk arbeid innenfor spesialistområdene som stillingsannonsen omhandler vektlegges
 • Erfaring fra klinisk simulering eller simulering i øvingsavdelinger/laboratorier er ønskelig
 • Søker må ha gode IKT-ferdigheter. Det er ønskelig med erfaring i bruk av digitale verktøy i undervisning
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Har du doktorgrad eller mastergrad, må avhandlingen ha relevans for fagfeltene som det skal undervises og veiledes i
 • Dersom det ikke har meldt seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år som høgskolelærer, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5

Personlig kompetanse

Det er viktig at den som får stillingen kan jobbe i team. Kandidaten skal etablerer tilhørighet til instituttet selv om seksjonen, seksjonens medarbeidere og ledelse er nærmest i det daglige arbeidet. Kandidaten skal kunne tenke innovativt og fremtidsrettet. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til samarbeid og kommunikasjon med sine kollegaer.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se Hinn som arbeidsgiver

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS