Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i vernepleie

Søknadsfrist: 08.06.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sosialvitenskap og veiledning er det ledig en fast, 100 % stilling i vernepleie.

Institutt for sosialvitenskap og veiledning tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier: Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, og Master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes vil ha sin hovedarbeidsplass på Lillehammer, og arbeidsoppgavene vil være tilknyttet bachelorstudiet i vernepleie, primært helsefagene. Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning, som kvalifiserer for utøvelse av helse,- omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiestudiet ved Høgskolen i Innlandet er en praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte involverer brukere, tjenester og fagfeltet til samarbeid. I utdanningen vektlegges å utdanne faglig reflekterte relasjons- og handlingskompetente vernepleiere.

Sentrale oppgaver:

 • Forelesninger, ferdighetsundervisning, veiledning, seminarledelse og sensur.
 • Oppfølging i forbindelse med studentenes praksisstudier.
 • Deltakelse i utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar for enkeltemner - helseemner spesielt.
 • Det forventes at den som tilsettes både deltar i og tar initiativ til forskning/utvikling innen vernepleierfaglig relevante områder.

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå innen vernepleierfaglig relevante områder. Det kreves utdanning som vernepleier eller sykepleier. Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet/erfaring fra vernepleie- eller sykepleiefaglig arbeid og undervisning, fortrinnsvis innen høyere utdanning, og erfaring fra FoU-arbeid bli vektlagt.

Formelle krav for tilsetting

 • Førsteamanuensis: doktorgrad (førstekompetanse).
 • Førstelektor: dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling (førstekompetanse).
 • Høgskolelektor: høyeregrads-eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå.
 • I tillegg kreves det praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen. Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Vi søker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet, inkludert administrative egenskaper, vil tillegges stor vekt.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Språk
  • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
  • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 vitenskapelige arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her

Søk stillingen