LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor innen regnskap og økonomistyring

Søknadsfrist: 29.01.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. 


Les mer om UiTs strategi mot 2030.


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi o Handelshøgskolen ved UiT.


Satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen UiT i Tromsø er det et ledig en fast stilling som enten førsteamanuensis eller universitetslektor innen regnskap og/eller økonomistyring. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen, campus Tromsø. 

Handelshøgskolen (HHT) driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. 

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Som førsteamanuensis bruker du normalt like mye tid til undervisning som til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). Du vil få god anledning til å forske på ditt fagområde, og til å bidra med å utvikle nye forskningsprosjekt i tverrfaglig samarbeid.

Som universitetslektor vil hoveddelen av stillingen være undervisingog veiledning av studenter på bachelornivå. Normalt utgjør dette 80 % av arbeidstiden.

Den som ansettes i stillingen vil inngå i tverrfaglige team som dekker flere emner innenfor fagområdet. Du blir du også del av et større internt forskningsnettverk i etablerte forskningsgrupper som går på tvers av Handelshøgskolens lokaliteter. Tilknytning til forskningsgruppe vil avhenge av din kompetanse og bakgrunn.

Stillingen innebærer forskning/utviklingsarbeid og undervisning innen bedriftsøkonomiske fag slik som regnskap og økonomistyring. Den som ansettes vil i hovedsak delta i undervisning, veiledning og utvikling på bachelor- og masterprogrammene i økonomi og administrasjon, samt andre studieprogram etter behov. Arbeidsområdet omfatter finansregnskap som hvordan vi bruker regnskapet til å rapportere, fremstille og vurdere foretakets finansielle tilstand for eksterne interessenter, men også hvordan regnskapet brukes internt for å utføre finansiell planlegging og kontroll.

Utviklingsarbeid for ny undervisningspraksis hos oss er teambasert. Det kan hende at undervisnings- og veiledningsoppgaver, både campusbasert og nettbasert undervisning, må utføres ved Handelshøgskolens øvrige campuser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Mette Talseth Solnørdal,

 • tlf: 77 64 60 16
 • epost: mette.t.solnordal@uit.no

eller førsteamanuensis Sverre B. Thyholdt

 • tlf 77 64 61 19
 • epost: sverre.thyholdt@uit.no

Kvalifikasjoner

Stilling som førsteamanuensis krever

 • norsk doktorgrad innen bedriftsøkonomi, regnskap eller revisjon, eller nærliggende fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet innen samme fagfelt

Stillingen som universitetslektor krever

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon, eller nærliggende fagområde
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis fra næringslivet

I tillegg kreves det følgende kvalifikasjoner for begge stillingsbetegnelser:

 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt under).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller skandinavisk språk, samt engelsk.
 • Personlige egenskaper som gjør at du
  • er nysgjerrig og ønsker å bidra til den videre utviklingen av våre fleksible studier, og for universitetet som helhet,
  • har gode samarbeidsevner og kan kommunisere i tverrfaglige team.

For begge stillingsbetegnelser er det i tillegg ønskelig med

 • erfaring med undervisning og utviklingsarbeid
 • relevant praksis fra næringslivet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, men som blir vurdert å kunne tilegne seg dette innen to år, vil bli pålagt å dokumentere kompetansen innen to år. Disse søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til to-tre referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti, der doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • godt fagmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Det er vanlig å sette av 5 % til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS