LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor - satellitteknologi / elektronikk

Søknadsfrist: 09.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for Elektroteknologi (IET) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet satellitteknologi/elektronikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Elektromekaniske Systemer

Stillingen har arbeidssted i Narvik tilknyttet studieretning Master Aerospace Engineering (master Satellitteknologi) og bachelor Satellitteknologi ved Institutt for Elektroteknologi (IET).

IET er et av fem institutt under Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi (IVT) lokalisert på campus Narvik. IET har ca. 32 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 170 studenter på våre ulike utdanninger og for 2024 vil det være 8 stipendiater, 1 postdoktor, og en forsker som bidrar til FoU. IET tilbyr utdanninger på bachelor- og master- og phd.- nivå, og driver utdanning og forskning innenfor området satellitteknologi, elektroteknikk og elkraftteknikk. Instituttet har stor økning innen forskning med flere profilerte prosjekter finansiert av det offentlige og næringsliv. Instituttet satser på mer aktivitet innen fagområdet satellitteknologi / elektronikk og søker fagpersoner med riktig kompetanse. Forskningsgruppen Elektromekaniske Systemer driver utstrakt forskningsaktivitet innen satellitteknologi og autonomi, formasjonsflyvning av satellitter, prosessering av satellittdata og satellittkommunikasjon, med flere aktive forskningsprosjekt og store søknadsinitiativ rettet mot deteksjon av romsøppel. Spesifikt jobber gruppen frem mot etablering av et SFI-senter for bærekraftige operasjoner i rommet (SFI CUSP: Center for sustainable space operations). Instituttet har også faglig tilknytning til Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) som er et tverrfaglig senter med fokus på arktiske utfordringer og forhold innen fornybar energi, batteri- og ladeteknologi, og klimagasshåndtering. Stillingens faglige områder kan også være relevant for ARC.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Du må kunne starte i stillingen i Narvik innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) er lokalisert på Campus Narvik med fakultetsadministrasjon og 4 av 5 institutter. Ett institutt er lokalisert på campus Tromsø. IVT skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor med spesielt fokus på nordområdene. Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Fakultetet har studiesteder og aktiviteter fra Kirkenes til Mo i Rana.

Stillingens arbeidsområde

Denne stillingen er en del av kompetansen og fagmiljøet ved IET. Stillingen ivaretar det faglige ansvar innenfor nevnte studieprogram sammen med andre vitenskapelige og teknisk/administrative ansatte ved IET.

Sentrale fagområder for stillingen er elektronikk, kommunikasjonsteknologi, satellitteknologi, romfysikk, relevant fysikk eller tilsvarende.

Det tilligger stillingen

 • undervisning i tråd med føringer for stillingen
 • veiledning av hovedoppgavestudenter og masteroppgavestudenter.
 • mulighet for deltakelse/bidrag på forskningsprosjekter samt egen FoU.

Stillingen innebærer også deltakelse i andre faglige og administrative oppgaver så som markedsføring av studieprogrammer og deltakelse i rekrutteringstiltak samt kontakt med relevant næringsliv.

IET disponerer flere laboratorier og er godt utstyrt og åpner for faglig aktivitet og samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Stillingen bidrar i arbeidet med å videreutvikle fagområdet og undervisningsoppleggene. Studieprogrammene skal være samfunnsmessig relevant og innbefatter at instituttet ved de ansatte arbeider med FoU sammen med eksterne aktører. Instituttet har gode relasjoner til Andøya Space og har gjennom samarbeidsavtaler via universitet og fakultet samarbeid på flere områder på både oppstrøm og nedstrøm.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 

Kvalifikasjoner

For denne stillingen er det et krav med faglig kompetanse innenfor fagområdene elektronikk, kommunikasjonsteknologi, satellitteknologi, romfysikk, relevant fysikk eller tilsvarende. Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis er også ønskelig. For førstelektor vil yrkeserfaring fra aktuell romrelatert virksomhet, kommunikasjonsteknologi eller elektronikk vektlegges. For universitetslektor vil et karriereløp mot førstelektor og dosent være mulig.

Det forutsettes at søker for stillingen behersker skandinavisk meget godt, skriftlig og muntlig, samt behersker skriftlig og muntlig engelsk godt.

Det er en fordel at søkeren kan gi god og engasjerende undervisning på norsk eller annet skandinavisk språk. Utvalgte kandidater kan bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning. Det forventes at man behersker Norsk på nivå B2 etter 2 år i stillingen.

Undervisning foregår både fysisk i auditorium/klasserom/laboratorium og på digitale plattformer med bruk av Canvas/Panopto og Teams/Zoom. Deler av undervisningen/pedagogikken foregår dermed i digitale kanaler.Det er krav til pedagogisk kompetanse og søker må kunne vise til tidligere undervisningserfaring, pedagogisk kurs eller tilsvarende (se neste avsnitt). 

Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne:

 • Arbeidserfaring innen elektronikk generelt, elektronikk for ekstreme forhold, kommunikasjonsteknologi, signalbehandling, og romteknologi
 • Dokumentert undervisningserfaring
 • Erfaring med nye undervisningsformer, samt bruk av eksperimenter, simuleringer og numeriske modeller i undervisningen.
 • Pedagogisk utdanning, f.eks. lektorutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Dokumentert forskningserfaring innen pedagogikk og/eller realfag.
 • Forskningserfaring innen relevante fagområder for stillingen
 • Erfaring med veiledning av studenter på bachelor, masternivå eller PhD-nivå
 • Erfaring med programmering med FPGA
 • Erfaring med Norsk eller Skandinavisk språk
 • Erfaring med KI
 • Erfaring med Satellitteknologi

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

For stilling som førsteamanuensis kreves: 

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som førstelektor kreves: 

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Søkere beømmes, men rangers ikke ut fra utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår 

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et faglig dyktig arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og tilgang til laboratorier innen fagområdet elektronikk/satellitteknologi.
 • Et fantastisk arbeidsmiljø, med medarbeidere fra mange nasjoner
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS