LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie (anestesi)

Søknadsfrist: 06.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du kompetanse innen anestesisykepleie og har ambisjoner om egen fagutvikling, samt ønsker å bidra i utdanningen av fremtidens spesialsykepleiere?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie med spesialisering innen anestesi.

Vi søker etter en faglig engasjert anestesisykepleier med mastergrad og ev. ph.d.som ønsker å være med å videreutvikle vår utdanning av fremtidens spesialsykepleiere, og som har ambisjoner om egen fagutvikling innenfor fagområdet anestesisykepleie. Stillingen er tilknyttet masterutdanningen i spesialsykepleie (anestesi) med kontorsted Bodø. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde anestesi- og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning knyttet til master i spesialsykepleie, og kan bli tillagt emneansvar for anestesi- og spesialsykepleie. Pedagogiske oppgaver vil i hovedsak være tilknyttet master i spesialsykepleie, med det kan også være aktuelt med oppgaver tilknyttet fakultetets øvrige studier.

Det forventes at søkeren har en målsetning om å øke sin vitenskapelige kompetanse og delta aktivt med kunnskapsutvikling innenfor fakultetets satsningsområder.

Redusert stilling/delt stilling kan være aktuelt dersom søker ønsker å kombinere stillingen med klinisk arbeid.

Dersom det ikke har meldt seg søkere som kvalifiserer for fast ansettelse i en av stillingskodene, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år i stilling som universitetslektor på kvalifiseringsvilkår for å oppnå mastergrad, evt. i førstestilling på kvalifiseringsvilkår for kvalifisering til førstestilling. Søknad om fast ansettelse på bakgrunn av oppnådd kvalifisering må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning, veiledning og praksisoppfølging av studenter
 • Ferdighetstrening og simulering
 • Eksamen og sensureringsarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet anestesi og å ivareta fakultetets faglige ansvar, sammen med øvrige ansatte
 • Bidra inn i forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Bidra i arbeid med å søke eksterne midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Minimum tre års grunnutdanning som sykepleier.
 • Den som ansettes må ha fagområdet innen anestesisykepleie som sitt hovedfelt.
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk/skandinavisk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Praktisk arbeidserfaring innen anestesi og/eller akuttsykepleie
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • Erfaring fra relevant helsefaglig forskning
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ved ansettelse i 100 % stilling som førsteamanuensis kan det være aktuelt å tildele den som ansettes midler til en stipendiatstilling for å stimulere til videre akademisk karriere og utvikling av toppkompetanse innen fagområdet.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Mektige naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 6. februar 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30166082

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS