LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 15.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er det fra 01.08.2023 ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk. Stillingene er 100 % stillinger.

Om det ikke melder seg søkere med kompetanse innenfor spesialpedagogikk, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk.

Arbeidssted er tilknyttet enten campus Alta eller campus Tromsø. Det må påregnes reise mellom campus.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanningene, pedagogikk, spesialpedagogikk, lektor 8-13 og PPU-Y/A, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen.

Arbeidsoppgaver

Fakultetet tilbyr bachelor i spesialpedagogikk i Tromsø og master i spesialpedagogikk både i Alta og i Tromsø. I tillegg inngår UiT i flere partnerskap i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Les mer her om Kompetanseløftet.

De(n) som ansettes skal arbeide i slike partnerskap, noe som krever vilje og evne til å arbeide prosessorientert og i nært samarbeid med praksisfeltet. Vi ønsker ansatte som kan legge til rette for lærende møter for å utvikle kompetanse innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Arbeidsoppgavene vil også innbefatte undervisning på instituttets ulike emner i spesialpedagogikk og veiledning på master- og eventuelt doktorgradsnivå. Bidrag inn mot instituttets andre oppgaver og program må påregnes.

Utvikling av varierte og fleksible læringsmåter i kompetanseutviklingen og undervisningen inngår i stillingen. Fagansatte arbeider teambasert. Primært undervisningssted er henholdsvis Alta eller Tromsø, men reisevirksomhet må påregnes, både i forbindelse med partnerskapsarbeid og i forbindelse med undervisning på tvers av campus.

Arbeidsoppgavene vil også omfatte deltakelse i og eventuelt ledelse av forskningsprosjekter. Vektingen av dette er avhengig av hvilken stillingskategori den ansatte tilsettes i. Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk.

Kontakt

Om du er interessert i stillingen, kan du gjerne ta kontakt med en av oss for flere opplysninger:

 • Mirjam Harkestad Olsen: mirjam.h.olsen@uit.no / 78450465 / 91824512
 • Astrid Strandbu: astrid.strandbu@uit.no / 77623272
 • Astrid Unhjem: astrid.unhjem@uit.no / 77646182 / 48037798

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha:

 • kompetanse innenfor spesialpedagogikk. Om det ikke melder seg søkere med slik kompetanse, kan det vurderes tilgrensende fagfelt som for eksempel master i pedagogikk eller utdanningsledelse.
 • kunne arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel
 • ha god samarbeids- og formidlingsevne
 • mestre norsk eller et annet skandinavisk språk
 • være personlig egnet for stillingen
 • ha høy etisk bevissthet i møte med samarbeidspartnere og studenter

Den som tilsettes bør ha:

 • ha kunnskap om og erfaring fra praksisfeltet
 • kunne dokumentere relevant kompetanse i og erfaring fra forskning, undervisning og formidling i pedagogikk/spesialpedagogikk
 • erfaring fra spesialpedagogisk praksis i feltet

Erfaring med innovativt arbeid og praksisnært prosjektarbeid vil bli tillagt vekt. Andre oppfordres også til å søke.

Av spesifikke fagområder er det spesielt behov for kompetanse i tverretatlig samarbeid, inkluderende læringsmiljø, psykososialt miljø og klasseledelse. For førstestillingene prioriteres forskningskompetanse knyttet til fagområdet spesialpedagogikk, men andre nærliggende fagområder kan vurderes. Det er også ønskelig med erfaring med arbeid i Kompetanseløftet, Dekomp og/eller Rekomp. Søker må ha sin kompetanse innen spesialpedagogikk eller tilsvarende fagfelt med spesialpedagogisk retning.

Den som tilsettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap. Instituttet vil vektlegge personlig egnethet for stillingen, herunder arbeidskapasitet, samarbeidsevner og evne til å bidra positivt i et kollegialt miljø. Undervisningsspråket er norsk, og søkeren må beherske/ha et ferdighetsnivå i norsk tilsvarende norsk som morsmål.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

Desom det blir aktuelt med midlertidig ansettelse kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

- forfatter(e), arbeidets tittel

- for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

- For bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter kommer inn innen søknadsfrist.

Søknader som kommer inn på epost eller andre måter kommer ikke med i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS