Spennende jobbmulighet ved avdeling klima og matproduksjon ved NIBIO!

Forskningssjef / avdelingsleder - klima og matproduksjon

Søknadsfrist: 09.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for Matproduksjon og samfunn er et nasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljø med sentrale forskningsområder innen plante- og husdyrproduksjon, økologi, kulturlandskap, biomarin verdiskapning, samt bedriftsøkonomi og samfunnsforskning. I dag består divisjonenen av syv fagavdelinger med om lag 120 ansatte. Divisjonen har prosjekter og oppdrag innen agronomi, teknologi, økologi og blågrønn sektor, med naturvitenskaplige, økonomiske og samfunnsvitenskapleige perspektiv, tildels basert på system- og verdikjedeanalyser. Divisjonens oppdrag er å bidra med forskningsbasert kunnskap for økt matsikkerhet og mattrygghet og å understøtte innovasjon og verdiskapning i hele verdikjeden for matproduksjon i vid forstand.


Avdeling Klima og matproduksjon er under etablering og vil være relativt liten i første omgang, med 4-6 medarbeidere. Den vil kunne utvides ved behov. I tillegg til de faste medarbeiderne, vil 5-6 medarbeidere i andre avdelinger sette av en mindre stillingsandel til arbeid i den nye avdelingen. Dette for å sikre god integrasjon i divisjonen, og for å skape nødvendig fleksibilitet til å håndtere ulike oppdrag som ofte har korte frister. Avdelingsleder vil bli med i divisjonens ledergruppe.

NIBIO forsterker innsatsen som kunnskapsleverandør på området klima og matproduksjon. Som et ledd i dette omstrukturerer vi arbeidet vårt på dette feltet, og oppretter en egen avdeling som skal være vårt kontaktpunkt mot utrednings- og oppdragsmarkedet. Avdelingen vil ha fokus på utslipp av klimagasser og reduserende tiltak i primærleddet i matproduksjon i vid forstand, der både blå og grønn sektor inngår. Dette omfatter utvikling og bruk av beregnings- og analyseverktøy, og dessuten generell kunnskapsutvikling og formidling om klima og matproduksjon.

Vi søker nå etter en ambisiøs og utadrettet leder for den nye avdelingen, som har erfaring både i ledelse og i å manøvrere i farvannet mellom næring, forvaltning og FoU-institusjoner.

Arbeidssted: Ås, evt. andre lokaliteter i NIBIO.

Ved annet arbeidssted enn Ås, må det påregnes en del tilstedeværelse ved hovedkontoret på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar i avdelingen
 • Bygge opp og lede en ny avdeling under divisjon Matproduksjon og samfunn, inkludert strategisk og faglige utvikling
 • Videreutvikle og koordinere NIBIOs FoU-aktiviteter knyttet til klima og matproduksjon, med spesielt vekt på utrednings- og oppdragsmarkedet
 • Prosjektutvikling, kvalitetssikring og formidling
 • Sikre god samhandling på tvers i NIBIO og i divisjonen, slik at avdelingen i sitt samlede klimaansvar kan trekke veksler på et bredere kunnskapstilfang når marked og oppgaver tilsier det

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå med fag/fagkombinasjoner som har relevans for oppgavene i stillingen, som f.eks. landbruksfag med samfunnsøkonomisk eller ressursøkonomisk vinkling
 • Erfaring med ledelse av høyt utdannet personell
 • Erfaring fra utredningsarbeid, fortrinnsvis relatert til klima-/miljøspørsmål
 • Gode ferdigheter knyttet til de ulike fasene av prosjektanskaffelse
 • Innsikt i FoU-arbeid
 • Utpreget nettverksbygger, med gode samarbeidsevner og stor kontaktflate mot forvaltning, næringsaktører og FoU-miljøer
 • Svært gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Innsikt i norsk jordbruk og jordbrukspolitikk
 • Innsikt i norsk og europeisk klimapolitikk
 • Forskningserfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Evne til å jobbe resultat- og markedsorientert
 • Systematisk, strukturert arbeidsform og stor gjennomføringsevne
 • Må kunne skille eventuelle personlig engasjement og fag, spesielt på områder der det både er faglige og politiske kontroverser
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forskningssjef kode 1111, årslønn kr 746.900 - 935.300 (lønnstrinn 76-84). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Audun Korsæth, divisjonsdirektør, tlf 404 82 560

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS