LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker: veterinær / patolog

Søknadsfrist: 06.06.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Ønsker du å jobbe som forsker: veterinær/patolog?

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon forskning, mattrygghet og dyrehelse er det ledig midlertidig stilling (3 år) som forsker: veterinær/patolog.

Stillingen er tilknyttet instituttets avdeling for Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og seksjon forskning, mattrygghet og dyrehelse. Arbeidssted vil hovedsakelig være Tromsø. De fleste ansatte ved seksjonen er forskere med doktorgrad. Seksjonen består i dag av omkring 20 medarbeidere, hvorav fire er lokalisert i Tromsø og de øvrige på Ås utenfor Oslo. Denne stillingen kommer i tillegg til dagens fire i Tromsø. Hovedaktiviteten ved seksjonen er kunnskapsutvikling (forskning) som dekkes av begrepet Én Helse, dvs. samspillet mellom humanhelse, dyrehelse og miljøfaktorer, inkludert zoonoser og antimikrobiell resistens. Mange av medarbeiderne (inkludert alle i Tromsø) har i tillegg oppgaver knyttet til rådgiving og diagnostikk for næring og forvaltning. Seksjonen har utstrakt samarbeid med resten av instituttet, norske og utenlandske fagmiljøer, og har et særlig ansvar for kunnskapsutvikling for nordområdene.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en veterinær med vesentlig erfaring innen hus- og landdyrpatologi. Du vil ha en viktig rolle i det diagnostiske og rådgivende arbeidet basert på obduksjoner og undersøkelser av dyr i forbindelse med prosjektbasert kunnskapsutvikling, og ved sykdomsutbrudd og –mistanker. Du må ha gode forutsetninger for å kunne (bidra til å) stille diagnoser og tolke funn, og til rådgiving til næring og forvaltning. Erfaringsvis er det særlig tamrein og småfe som skal undersøkes, men også vilt og andre tamdyr forekommer. Selv om hovedtyngden av oppgaver vil bli utført i lokalene på Holt i Tromsø må det også påregnes noe feltarbeid og annen reisevirksomhet. Stillingens varighet er knyttet til varigheten av pilotprosjektet Helsetjenesten for rein (3 år). Dersom prosjektet etter den tid videreføres er det potensial for at det til den tid vil bli lyst ut en fast stilling som skal dekke de beskrevne arbeidsoppgavene.

Det er krav om

 • veterinærmedisinsk embetseksamen og erfaring innen land-/husdyrpatologi

Det er ønskelig med

 • erfaring med sykdomsoppklaring hos drøvtyggere
 • interesse for tamrein og reindrift
 • noe kjennskap til norsk landbruk generelt og arktisk landbruk spesielt
 • erfaring med forskning og kunnskapsformidling

Språkkrav

 • Det er ønskelig men ikke et krav at kandidaten behersker et skandinavisk språk på tilsettingstidspunktet.
 • Det vil være en fordel om den som ansettes er samisktalende.

Personlig egenskaper som vektlegges

 • praktiske patologiske ferdigheter tillegges særlig vekt
 • For øvrig ønsker vi oss en medarbeider som er
  • faglig ambisiøs med høy gjennomføringsevne
  • god til å observere, reflektere og se sammenhenger
  • nysgjerrig, konstruktivt kritisk, med gode samarbeidsevner
  • åpen og inviterende om egne ideer, med god evne til å formidle faglig kunnskap
  • med på å skape faglig og sosial samhandling og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • en spennende stilling, med varierte arbeidsoppgaver
 • et intimt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold.
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass.
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner. Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter.

Søkere oppfordres til å reflektere kort om sin motivasjon for stillingen, i søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Arne Holst-Jensen eller forsker Torill Mørk. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4524142952

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Torill Mørk (forsker/veterinær), 97773433
 • Arne Holst-Jensen (seksjonsleder), 41106362

Powered by Labrador CMS