LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker tilknyttet Nasjonalt senter for distriktsmedisin - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 10.04.2023

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 100 % fast stilling som forsker fra 1.9.2023. Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i åtte forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning, Arbeidshelse i Nord og Arbeid, trygd og helse. I tillegg er Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet også en del av instituttet. Ved instituttet arbeider ca. 200 personer.

Formålet med NSDM er å fremme gode helsetjenester utenfor storbyene ved å jobbe med kvalitet og helsepersonells stabilitet gjennom forskning, fagutvikling og nettverksbygging. NSDM har som målsetting å være et bindeledd mellom nasjonale og internasjonale miljøer med ansvar og interesse for distriktsmedisin, og fungere som en pådriver for utviklingen av helsetjenester i distriktene. NSDM deltar i dag aktivt i nasjonale og internasjonale forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF. I tillegg finansierer NSDM sin virksomhet ved hjelp av oppdragsforskning.

Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til forskning, nettverksdannelse og utvikling av senterets virksomhet. Forskeren forventes å delta i etablering, gjennomføring, ledelse av og formidling fra forskningsprosjekter på vegne av NSDM.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Norsk doktorgrad i helsevitenskap, helseøkonomi eller sosiologi. Utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, kan erstatte norsk doktograd. Kandidater i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid kan også søke. I disse tilfellene er dokumentert fullført doktorgrad en betingelse for å tiltre i stillingen.
 • Erfaring fra analyse av store, kvantitative datasett (survey- og/eller registerdata) og tilhørende vitenskapelig publisering.
 • God kjennskap til organiseringen av norsk helsevesen og helsefaglig utdanning.
 • Flytende kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og god beherskelse av engelsk.

Det vil være en fordel med:

 • Erfaring med analyse av paneldata/tidsserier.
 • Erfaring fra å bo og arbeide i en norsk kommune som ikke er storby.

Personlig egnethet for stillingen vil være avgjørende. Den rette kandidaten har utpregede analytiske evner, evne til å arbeide selvstendig og målrettet, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og anlegg for forskning. Videre er det ønskelig at søkere har visjoner og ambisjoner knyttet til forskning på helsetjenester i distrikt.Søkere må legge ved en tekst (maks 300 ord) som beskriver et relevant forskningsprosjekt om helsetjenester i distrikt som søker kan tenke seg å gjennomføre.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå
 • Tekst på maks 300 ord som beskriver et relevant forskningsprosjekt om helsetjenester i distrikt som du kan tenke seg å gjennomføre
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • En faglig spennende jobb i et lite, men godt arbeidsmiljø

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109 forsker. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS