LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker i rettsgenetikk

Søknadsfrist: 16.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) er det ledig en fast 100 % stilling som forsker innen fagområdet rettsgenetikk. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjekter, undervisning og rettsgenetisk oppdragsvirksomhet ved Rettsgenetisk senter, IMB.

Rettsgenetisk senter (RGS) ble etablert etter vedtak i Stortinget hvor det ble påpekt behov for et nytt offentlig analyselaboratorium i rettsgenetikk. Virksomheten ved RGS er under oppbygging, og senteret skal i løpet av 2024-2025 skaleres opp til å dekke ca. 15% av landets analysebehov for rettsgenetiske analyser. Senteret har i dag 11 heltidsansatte og flyttet i 2018 inn i nye lokaler og er godt utstyrt for analyse og forskningsvirksomhet i rettsgenetikk. Analysevirksomheten er akkreditert iht. ISO/IEC 17025.

Senteret har også betydelig undervisnings- og forskningsaktivitet og utdanner kandidater på master- og Ph.d.-nivå innen rettsgenetikk. Det er tre førsteamanuenser i rettsgenetikk og en professor i rettsmedisin tilknyttet senteret. Som et universitetsbasert fagmiljø er forskning en viktig del av vår virksomhet. Forskningsfokus de senere år har vært bruk av massiv parallell sekvensering (MPS) i rettsgenetikk og hvordan man kan utlede informasjon om en persons utseende og biogeografiske avstamming basert på genetiske analyser av sporprøver. Vi har også etablert en biobank med prøver fra mer enn 700 individer.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsoppgaver

Forskning og fagutvikling er en sentral del av virksomheten til RGS. En overordnet målsetning for RGS er at analysevirksomhet og forskning skal være integrerte aktiviteter. Dette vil sikre vitenskapelig basert sakkyndighet, samtidig som at forskning og fagutvikling blir tuftet på erfaring fra arbeid med kriminalsaker.

Forskerstillingen innebærer å bygge videre på eksisterende forskningsprosjekter ved RGS, samt etablere nye prosjekt i feltet. Det forventes at du rekrutterer og veileder bachelor-, master- og ph.d. -studenter i prosjektene, og bidrar med utprøving og etablering av nye metoder for analysevirksomheten, samt validering av disse. I tillegg utgjør inntil 50 % av stillingen at du bidrar i senteres analysevirksomhet med tolkning av resultater og utforming av sakkyndigrapporter.

Kvalifikasjoner 

For stillingen kreves norsk doktorgrad (PhD) i rettsgenetikk eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad.

I tillegg kreves følgende kvalifikasjoner:

 • Betydelig erfaring fra forskningsprosjekter som benytter MPS i rettsgenetiske problemstillinger, som DNA-typing og prediksjon av biogeografisk avstamming og fenotypiske trekk. Erfaring i bioinformatikk og anvendelse av dette innen rettsgenetikk
 • Ha ideer til og kunne gjennomføre gode forskningsprosjekt i feltet
 • God kjennskap til IT
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil også være en fordel dersom du har:

 • Kjennskap til kvalitetssystemer og akkreditering
 • Jobbet med validering av metoder
 • Ettersom undervisningsoppgaver og formidling er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner

Du må sende inn en beskrivelse av tidligere forskningsprosjekt(er) og relevans for den utlyste stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Er initiativrik, kreativ og har gode ideer til nye forskingsprosjekt
 • Har høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Effektiv, nøyaktig og strukturert, samt har evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Deltakelse i spennende forskningsprosjekter, og mulighet til å utvikle dine egne forskningsprosjekter
 • Interessante arbeidsoppgaver opp mot et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • Beskrivelse av dine siste forskningsprosjekt og relevans for utlyste stilling (maks 2 sider)
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider 
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Inntil ti sentrale vitenskapelige arbeider (i pdf-format). Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumentasjon på engelskferdigheter. 

Kan dokumenteres ved følgende:

 • vitnemål I norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur (60 ECTS)
 • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk
 • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din. Dokumentert fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som forsker. 

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt 

Den som ansettelse må ha tilfredsstillende vandel, og man må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Alle som skal jobbe ved RGS må også avlegge DNA-referanseprøve for intern kontaminasjonskontroll og til politiets eliminasjonsregister.

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS