LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere / seniorforskere - Resevorar og geologi

Søknadsfrist: 20.12.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

(English version below)

Vil du være med å utvikle innovative løsninger for fremtidens CO2-, hydrogen- og energilagring? 

Vi ønsker oss kreative forskere/seniorforskere som holder et høyt faglig nivå, og som kan løse utfordrende oppgaver innenfor reservoarteknologi med modellering og eksperimentelt arbeid. I SINTEF tilbyr vi spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt og attraktivt fagmiljø som er i vekst og utvikling. Det er store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.

Har du kompetanse eller ønsker å utvikle deg innen noen av følgende områder?

 • Master eller PhD-nivå innen reservoarmodellering og/eller eksperimentelt arbeid, fysikk, kjemi, anvendt matematikk, datavitenskap eller andre relevante fagområder
 • Bruk og utvikling av innovative metoder for poreskalaavbildning med avansert µ-CT (mikro computertomografi) skanner
 • Utvikling av numeriske verktøy, maskinlæring, dataprosessering og grensesnitt mot skytjenester
 • Anvendt forskning, teknologikvalifisering og -implementering
 • Prosjektarbeid og prosjektinitiering 

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. SINTEF er kåret til en av de mest attraktive arbeidsplassene for unge. 

Med disse personlige egenskapene vil du trives godt hos oss:

 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Evne til å jobbe individuelt og i tverrfaglige team
 • Strukturert og godt organisert 
 • Evne til å håndtere en dynamisk arbeidsdag og varierende oppgaver 
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, barnehage plasser, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

SINTEF Industri ved forskningsgruppen Reservoar og geologi har sentrale roller i flere senter der det utvikles løsninger for CO2-lagring og lavutslipps utvinning av olje og gass. Stikkord er lavt karbon-fotavtrykk, betydelig kostnadsreduksjon og løsninger for sikker CO2-lagring.

Faggruppen dekker reservoarmodellering, flerfase kjerneflømming i lab, avansert poreskalabildebehandling og poretrykksmodellering. Vi anvender hybrid modellering og analyser, inkludert maskinlæring mot tolking av digitale data. 

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? Ta gjerne kontakt med forskningsleder Ane Elisabet Lothe.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 20. desember 2023.

(English version)

Research Scientists / Senior Research Scientists - Reservoir and Geology

Will you join in developing innovative solutions for future CO2-, hydrogen and energy storage?

We are seeking creative scientists at a high professional level, able to solve challenging research tasks within reservoir technology, using modelling and experimental work. At SINTEF, we offer exciting and independent tasks in an international and attractive professional environment that is growing and developing. There are great opportunities for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are valued.

Do you have competence or want to develop yourself in some of the following areas?

 • Master or PhD level in reservoir modelling and/or experimental work, physics, chemistry, applied mathematics, data science or other relevant subject areas
 • Use and development of innovative methods for pore scale imaging with advanced micro computer tomography (µ-CT)
 • Development of numerical tools, machine learning data processing and interfaces to cloud services.
 • Applied research, technology qualification and implementation.
 • Project work and project initiation

We encourage newly graduates and women to apply. SINTEF is recently named one of the most attractive workplace for young people  

With these personal qualities, you will feel comfortable with us:

 • Professionally skilled, engaged and curious
 • Ability to work individually and in interdisciplinary teams
 • Structured and well organized
 • Ability to handle a dynamic working day and varying tasks
 • Communicates well, both in writing and orally

We offer:

Flexible working hours, good pension and insurance schemes, good welfare schemes and competitive wages.

SINTEF Industry’s research group Reservoir and Geology has central roles in several research centres where different solutions for CO2 storage and low emission from oil and gas production are developed. Key words are low ,carbon footprint, cost reduction and safe CO2 storage.

 The research group covers reservoir modelling, multiphase flow core-flooding, advance pore scale imaging and pore pressure modelling. We apply hybrid modelling and analysis, including machine learning with interpretation of digital data.

Do you think this sounds exiting and want to know more? Please contact Research Manager Ane Elisabet Lothe.

We want to hear from relevant candidates as soon as possible.

Concise application with CV and transcripts must be sent by 20th of December 2023.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS