LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskerstilling i HelseIntro - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Forskerstilling i prosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger (HelseIntro)

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det en ledig stilling som forsker. Ansettelsen er fast med midlertidig finansiering og er tilknyttet prosjektet HelseIntro- en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Prosjektperioden har NFR finansiering i 4 år fra Juni 2021- Juni 2025.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Stillingen er tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsgruppe.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

I prosjektet vil forskere, ansatte i nordnorske kommuner (Harstad, Senja, Sør-Varanger) og flyktninger samarbeide for å forstå hvorfor flyktninger med helseutfordringer ofte har utfordringer med å fullføre introduksjonsprogrammet, og utvikle strategier for hvordan kommuner kan forbedre sitt arbeid med denne gruppen.

Bakgrunn for prosjektet er et mangelfullt utbytte og måloppnåelse av introduksjonsprogrammet for mange flyktninger. Spesielt flyktninger med komplekse utfordringer i forhold til helse og kulturforskjeller ser ut til å oftere trenge forlengelser, faller fra eller er arbeidsledige etter programmet.

Vi samarbeider med de tre overnevnte kommunene, og skal også rekruttere tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet/flyktninger som medforskere.

Prosjektet har en mixed methods tilnærming med hovedvekt på kvalitative metoder. I den kvantitative delen skal vi se på hvilke helseplager er mest problematiske å ha i forhold til målet om å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet i løpet av programtiden.

I de kvalitative delene skal vi undersøke hvorfor det er vanskelig å tilpasse programmet til behovene flyktninger med helseplager har, og hvordan flyktninger selv opplever å bli involvert i beslutninger angående programtilpasninger.

Videre ønsker vi å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er nye i Norge og må balansere hverdagslige utfordringer med deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Som et siste steg i prosjektet vil vi gjennomføre dialogseminarer i de overnevnte kommuner for å utvikle ideer og verktøy kommunene kan ta med seg i arbeidet med flyktninger med helseutfordringer.

Vi kommer til å ha et kjønnsperspektiv i hele prosjektet, og spesielt fokus på kvinnenes situasjon.

Arbeidsoppgaver

Den ansatte vil delta i prosjektets arbeidspakke (AP) 2. I denne arbeidspakken skal det gjennomføres kvalitative intervju med både flyktninger og ansatte i kommunene, bedrifter, helsetjenesten med flere. Den ansatte vil være ansvarlig for intervjuer med flyktninger i Sør-Varanger kommune, Harstad kommune og Senja kommune, og for intervjuer med ansatte i Senja kommune.

Det blir tett samarbeid med våre kontaktpersoner i de overnevnte kommunene, med de medforskende flyktningene, og med de andre i arbeidspakken og i prosjektgruppen.

En del reisevirksomhet i forbindelse med rekruttering, intervju og prosjektmøter må påberegnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

De grunnleggende kvalifikasjonskravene for ansettelse som 1109 forsker er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

De grunnleggende kvalifikasjonskravene for ansettelse som 1108 forsker er:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Generelle kvalifikasjonskrav for stillingen

 • For stillingen kreves tilstrekkelig forskningserfaring for å kunne jobbe selvstendig og på høyt vitenskapelig nivå med arbeidsoppgavene i prosjektet
 • Stillingen krever kompetanse i kvalitative forskningsmetoder, og erfaring med bruk av kvalitative intervju vektlegges
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med målgruppen er en fordel
 • Det er ønskelig med utdanningsbakgrunn innen helsefag eller samfunnsfag
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker en engasjert og strukturert person med nysgjerrighet for fagområdet og som har lyst til å jobbe sammen med praksisfeltet og brukere. Det er viktig at den tilsatte kan jobbe selvstendig, men også trives godt med tverrfaglig teamarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk spåklig.
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • Et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer, i tillegg til stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidet
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109 forsker eller 1108 forsker, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3). Stillingen har ansettelsesperiode på fire år og anses derfor som fast.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS