LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Forsker i havbruksøkonomi og sjømatmarkeder

Søknadsfrist: 30.06.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøgskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 90 ansatte og 1.400 studenter tilknyttet fakultetet. Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.


Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring spenner over et stort spekter av fag- og forskningsområder og leverer undervisning til de ulike programmene innenfor strategi, HRM, organisasjon og ledelse, entreprenørskap, innovasjon, Operation and Lean Management, markedsføring, internasjonal økonomi og mer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forsker i havbruksøkonomi og sjømatmarkeder ved Handelshøgskolen UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring. Stillingen er ledig fra 1.7.2022.

Den som ansettes skal hovedsakelig forske og formidle forskningsresultat samt bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning. Vedkommende skal også bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet og at resultater fra forskning blir tatt i bruk i samfunnet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektene «A Unified Framework for Regulation of Multi-Technology Salmon Aquaculture» og «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs», med finansiering til 21.12.2024. Videre ansettelse er betinget av at forsker initierer og skaffer ekstern finansiering til nye forskningsprosjekt innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen.

Generell stillingsbetenkning for forsker ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Om forskningsprosjektene og forskningsområdet

Prosjektet “A Unified Framework for Regulation of Multi-Technology Salmon Aquaculture” har som formål å gi oss ny kunnskap om hvordan teknologiske innovasjoner, biologiske forhold, miljømessige forhold og markeder påvirker adferd til aktører i havbruksnæringen, og hvordan myndighetene kan utforme reguleringer som ivaretar økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftshensyn (se A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture - forskningsradet.no). For prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er Handelshøgskolen ved UiS sin rolle å gi ny kunnskap om sammenhenger mellom økonomiske, biologiske og miljømessige forhold knyttet til havbruk til havs, samt å tilrettelegge for et «Responsible innovation lab» som skal bidra med forslag til forvaltning av havbruk til havs (se Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs - forskningsradet.no). I begge prosjektene skal Handelshøgskolen bidra med analyser som anvender økonomisk teori og modeller, og økonometriske analyser på data fra havbruksnæringen.

Forskeren skal bidra til å bygge opp og utvikle forskning på havbruksøkonomi, fiskeriøkonomi og sjømatmarkeder. Vedkommende vil også bidra i praktisk gjennomføring og organisering av prosjektene, delta i workshops og andre arrangementer relatert til prosjektet, skrive publikasjoner og bistå med teknisk støtte i form av veiledning av master- og bachelorstudenter i bruk av de nødvendige beregningsverktøy.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor økonomi
 • demonstrert kompetanse på økonomisk forskning på havbruksøkonomi, fiskeriøkonomi og sjømatmarkeder og
 • kompetanse på økonometrisk modellering og bruk av Stata og/eller R programvare.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning, og ha potensiale for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Som forsker vil du kunne bidra i veiledning av studenter, og det forventes at du kan gjøre det på norsk, eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet. Du må beherske engelsk både muntlig og skriftlig svært godt.

Videre legges det vekt på at du har

 • at du har formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • at du har bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1109, kr 630.000 - 715.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til forkserstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS