LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forskar - samfunnsfag

Søknadsfrist: 23.03.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltingsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvalting, næringsliv og samfunnet elles.NIBIO har hovudkontor i Ås i Viken, har om lag 700 tilsette, og er til stades i alle landsdelar. Landbruks- og matdepartementet er eigar av NIBIO.


I Avdeling økonomi og samfunn analyserer vi foretaksøkonomiske, politiske og samfunnsmessige problemstillingar og utfordringar knytt opp mot biobaserte næringar, med særlig fokus på jordbruk, skogbruk og andre areal- og plantebaserte produksjonar samt økosystemtenester. Avdelinga har tilhald fleire stadar i landet.

Vil du vere med å bidra til det grøne skifte innan berekraftig landbruk og biobaserte næringar?

Bli kjent med NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMINøkkelinformasjon

Samfunnsfagleg forsking blir stadig viktigare for NIBIO. I arbeidet med å svare opp samfunnsoppdraget vårt om å levere forsking, forvaltingsstøtte og kunnskap knytt til dei biobaserte næringane våre, treng vi å styrke staben med forskarar innan dei breie samfunnsfaga som sosiologi, statsvitskap eller samfunnsgeografi.

Er du interessert i å bidra med kunnskap om å betre berekrafta og styrke omstillingsevna i landbruket og dei andre biobaserte næringane i møte med ei jamt meir utfordrande framtid? I så fall er dette ein sjanse du ikkje bør la gå frå deg. I NIBIO får du høve til å jobbe med eit vidt spekter av sosiale-, politiske-, økonomiske- og kulturelle problemstillingar knytt til våre forskingsområde.

Vi søkjer dyktige og engasjerte samfunnsforskarar som ønskjer å vere ein del av eit tverrvitskapleg forskingsmiljø for å produsere kunnskap som kan skape ei betre verd. Vi søkjer deg som evnar å sjå og svare opp forskingsbehov som næring, forvalting og samfunnet har, samt kan formidle forsking slik at brukarane kan ta kunnskapen i bruk.

Stillinga er del av Avdeling økonomi og samfunn. Den som blir tilsett vil ha kontorplass i Trondheim.

Hovudoppgåvene til stillinga

 • Initiere, utvikle og gjennomføre forsking med fokus på landbruks- og distriktspolitiske spørsmål i form av sjølvstendige prosjekt eller som del av tverrvitskaplege prosjekt-team
 • Bygge nettverk inn mot næring, forvalting og andre forskingsinstitusjonar, for å sikre relevant og effektiv FoU
 • Tilby og gjennomføre utgreiingar innanfor NIBIOs kjerneområder
 • Bidra til formidling av kunnskap, både i vitskapleg og i popularisert form
 • Bidra til god kommunikasjon mellom næring, forvalting og forsking

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller minimum mastergrad innan sosiologi, statsvitskap eller samfunnsgeografi. Kandidatar med master i sosialantropologi, etnologi eller liknande, samt agroøkologi, kan også vere aktuelle.
 • Gode kunnskapar innan kvalitative metodar, samt grunnleggande forståing for kvantitative metodar
 • Munnlege og skriftlege ferdigheiter på norsk må vere flytande
 • Munnlege og skriftilige ferdigheiter på engelsk må vere på eit avansert nivå

Det er ein fordel om du har

 • Kunnskap og erfaring med å skaffe prosjekt samt prosjektleiing
 • Gode analytiske evner
 • Kjennskap til norsk landbruk med interesse for landbruks- og distriktspolitiske tema
 • Kunnskap innan agronomi og det utøvande landbruket
 • Internasjonal erfaring frå forsking

Personlege eigenskapar

 • Vere god til å kommunisere og formidle
 • Kunne arbeide godt både sjølvstendig og i lag med andre
 • God til å ta ansvar og vere retta mot resultat

Vi tilbyr

 • Moglegheit til å jobba med eit viktig samfunnsoppdrag med fokus på berekraft og framtidsretta prosjekt
 • Utfordrande, spennande og varierte oppgåver i tverrfaglege team
 • Ein fleksibel kvardag med moglegheit til å påverka eigne arbeidsoppgåver
 • Eit sterkt tverrvitskapleg fagmiljø med gode kollegaer
 • Ein raus personalpolitikk med velferdsordningar og fokus på dei tilsettes ulike livsfaser

Stillinga er plassert i det statlege lønsregulativ som forskar kode 1108 (mastergrad), kode 1109 (doktorgrad), eller seniorforskar kode 1183, lønnssteg 56-77 (kr 517.600 - 765.600 pr. år). Minsteløn ved doktorgrad er lønssteg 62 (kr 573.900). Løna vert vurdert etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse, noko som inneber ei god tenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilbod om bustadlån til ei gunstig rente.

Treng du meir informasjon?

Kontakt avdelingsleiar Birger Vennesland, tlf. 482 42 988 eller forskar Bjørn Egil Flø, tlf. 951 15 617.

Korleis søkja på stillinga

Søknad med CV sender du elektronisk via lenkje på denne sida, "Søk stillinga".

Vitnemål og attestar skal takast med ved eit eventuelt intervju, eller leggjast ved elektronisk.

Andre opplysingar

Vi legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkja - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hol i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statleg verksemd har vi moglegheit til å gi ein positiv særbehandling for søkjarar som har funksjonsnedsetjing, hol i CV eller innvandrarbakgrunn. Positiv særbehandling inneber mellom anna at du lettare vil komma til intervju.Les meir om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan verte gjorde offentlege, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Ein søkjar kan be unntak frå oppføring på den offentlege søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS